direct naar inhoud van Artikel 21 Dubbelbestemming Waterstaat/Waterkering
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

Artikel 21 Dubbelbestemming Waterstaat/Waterkering

21.1 Bestemmingsomschrijving
  • a. De voor 'Dubbelbestemming Waterstaat/Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor primaire en secundaire waterkering.
  • b. De bestemming 'Waterstaat/Waterkering' is primair ten opzichte van de andere aan deze gronden toegekende bestemmingen, met uitzondering van de bestemmingen 'Waarde - archeologie A', ' Waarde - archeologie B', 'Waarde - archeologie C' , 'Waarde - archeologie D' en 'Waarde - cultuurhistorie', die primair zijn ten opzichte van de bestemming 'Dubbelbestemming Waterstaat/Waterkering'.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

21.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op of in de tot ' Waterkering' bestemde gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van waterstaatkundige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die noodzakelijk zijn in verband met de waterhuishouding.

21.3 Wijzigingsbevoegdheid
21.3.1 Wijzigingsregels

Toepassing van een wijzigingsbevoegdheid mag niet tot gevolg hebben dat de karakteristiek van het stadsgezicht in onevenredige mate wordt aangetast en/of aan de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied in onevenredige mate afbreuk wordt gedaan en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 16, 17, 18, 19 en 20.

21.3.2 Verleggen Waterkering

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming 'Dubbelbestemming Waterstaat/Waterkering' te schrappen en aan de gronden met de bestemming 'Gemengd 1' en 'Verkeer', de 'Dubbelbestemming Waterstaat/Waterkering' toe te kennen, indien de Keur en/of het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek daartoe aanleiding geven.