direct naar inhoud van 1.4 Beschermd stadsgezicht
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

1.4 Beschermd stadsgezicht

Bij besluit nr. U99/583, d.d. 29 januari 1999 is de binnenstad aangewezen als Beschermd Stadsgezicht. Het aanwijzingsbesluit is onherroepelijk geworden op 24 januari 2003.

Het plangebied bevat slechts een klein deel van het beschermd stadsgezicht. De grens ligt aan de achterzijde van de perceelsgrenzen van de percelen aan de Kattenburger-, Wittenburger-, en Oostenburgergracht. Ook molen De Gooyer valt binnen het beschermd stadsgezicht.

De aanwijzing heeft ertoe geleid dat in het bestemmingsplan in een 'dubbelbestemming Waarde - cultuurhistorie' regels zijn opgenomen ter bescherming en versterking van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Deze regels zijn van toepassing op het deel van het plangebied deel dat beschermd stadsgezicht is. Daarnaast is in dit bestemmingsplan tevens een sloopvergunningenstelsel opgenomen op grond van artikel 3.3 Wro dat ervoor zorgt dat ook daar waar het plangebied niet is aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van de Monumentenwet 1988, maar toch beschermenswaardig is, de architectonisch gewaardeerde panden niet mogen worden afgebroken.

Voor het bestemmingsplangebied is een waarderingskaart gemaakt. Op die kaart is alle bebouwing in het gebied gewaardeerd naar haar betekenis voor het stadsgezicht. Gelet op het feit dat bestemmingsplannen sinds 1 januari 2010 moeten voldoen aan de digitaliseringseisen, is het niet langer meer mogelijk de waarderingskaart als apart te raadplegen kaart op te nemen in het bestemmingsplan. Om die reden hebben de panden met een orde 1, 2 of 3 aanduiding op de verbeelding (plankaart) een specifieke bouwaanduiding gekregen. Hierdoor is na raadpleging van de verbeelding toch helder welke orde het pand heeft en welk regime qua sloop op het pand van toepassing is. Deze manier van regelen gaat wel ten koste van het overzicht. Daarom is de waarderingskaart nu in de toelichting opgenomen. Zo is de samenhang tussen de panden met een verschillende waardering weer eenvoudig te zien.