direct naar inhoud van 10.1 Algemeen
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

10.1 Algemeen

In april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht geworden. Met deze wet wordt onder meer beoogd de soortbeschermingsregeling(en) van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn te implementeren in de Nederlandse rechtsorde. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere activiteiten zal op grond van de Flora- en Faunawet rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van de te beschermen planten- en diersoorten. Hierbij zal de aandacht onder meer worden gericht op de flora van de kademuren en van de taluds naar het water toe. Als uit gegevens of onderzoek blijkt dat sprake is van één of meerdere beschermde soorten en het bouwwerk en/of de activiteit beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen, dan wel ontworteling of vernieling veroorzaakt, zal de betrokken (bouw)werkzaamheid/activiteit pas kunnen plaatsvinden, nadat ontheffing of vrijstelling is verleend. De ontheffing vindt plaats op grond van de Flora- en Faunawet. Bij de beoordeling van een ontheffing of vrijstelling is de Habitatrichtlijn mede het toetsingskader.

Bomen worden beschermd door de gemeentelijke kapverordening (bomenverordening).

Het criterium 'in het belang van handhaving van het natuur- , landschaps- of stadsschoon" zal door het dagelijks bestuur bij de toetsing van aanvragen strikt worden toegepast.