direct naar inhoud van 12.2 Kop Czaar Peterbuurt
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

12.2 Kop Czaar Peterbuurt

De ontwikkeling van de bebouwing op de kop van de Czaar Peterbuurt wordt gezien als de vervolmaking van de ontwikkeling van het Funenterrein. Het Funenterrein is in 1997 opgeknipt in twee gebieden met afzonderlijke planvorming: gebied A en gebied B. Plangebied A (het voormalige Van Gendt en Loos) is in ontwikkeling met woningen, winkels en een parkstrook. De kop van de Czaar Peterbuurt betreft plangebied B. Op de te ontwikkelen lokatie is oorspronkelijk een speeltuin met een omvang van 2.300 m² gesitueerd. Deze wordt verplaatst naar het Funenpark en krijgt de beschikking over een speeltuingebouw met een omvang van 50 m² voor toezicht, opvang en toiletten. Het overige terrein wordt ingericht als park, als onderdeel van het Funenpark.

Het te ontwikkelen gebied is eigendom van de gemeente. Het eigendom van NS Poort Ontwikkeling BV is aan de gemeente overgedragen. Op 30 juni 2010 is hiertoe een koopovereenkomst gesloten. Realisering van het plan levert inclusief de bodemsaneringkosten een overschot voor de gemeente op. De financiële dekking voor het plan is hiermee geregeld en de economische uitvoerbaarheid gewaarborgd.

In de Wet ruimtelijke ordening is een publiekrechtelijke regeling met betrekking tot particuliere grondexploitatie opgenomen die voorziet in drie doelstellingen: kostenverhaal voor de gemeente, binnenplanse verevening van de kosten van grondexploitatie over alle uitgeefbare terreinen in een exploitatiegebied en de mogelijkheid voor de gemeente om locatie-eisen te stellen ten aanzien van de uitvoerbaarheid. De gemeente Amsterdam voert een actief grondbeleid en zal alle gronden in het nieuw te ontwikkelen gebied Kop Czaar Peterbuurt verwerven. Hierdoor ontstaat een volledige gemeentelijke grondpositie. De kosten die zijn gemaakt bij de aankoop van de gronden en die nog worden gemaakt bij het bouwrijpmaken en het woonrijpmaken, worden goed gemaakt met de opbrengst van de uitgifte van bouwrijpe grond. Het kostenverhaal is hiermee verzekerd via de gemeentelijke gronduitgifte.