direct naar inhoud van 13 Inspraak
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

13 Inspraak

Over het conceptontwerp van dit bestemmingsplan is op 18 juni 2009, overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening, gelegenheid tot inspraak geboden. De inspraakreacties hebben voornamelijk betrekking op de volgende onderwerpen:

  • 1. nieuwbouw op het Wienerterrein

Insprekers hebben bezwaar tegen nieuwbouw op het voormalige Wienerterrein. Men heeft bezwaar tegen de kap van de bomen, de bouwhoogte, de privatisering van het water en de parkeergarage. De meningen over het ontbreken van de mogelijkheid tot vestiging van een supermarkt zijn verdeeld.

  • 2. nieuwbouw op de Kop van de Czaar Peterbuurt

Bij de totstandkoming van het concept-ontwerpbestemmingsplan is geen rekening gehouden met bezwaren en alternatieven die door bewoners zijn aangedragen. De grenzen van het voor het bouwplan ontwikkelde postzegelbestemmingsplan lopen strak om het bouwplan heen. Dit biedt geen ruimte meer voor een andere stedenbouwkundige visie dan die van het stadsdeel. De kop wordt volgebouwd terwijl dit juist een geschikte plek is om een plein te maken.

  • 3. nieuwbouw voor het Huis van de Buurt op het Wittenburgerplein

Het is goed dat de nieuwbouw voor het Huis van de Buurt niet in het bestemmingsplan is opgenomen. Het ontbreekt volledig aan draagvlak in de buurt. Er is bezwaar tegen de voorgestelde procedure met betrekking tot dit onderdeel van het plan. Op het moment dat de raad een positief besluit neemt over de stedenbouwkundige randvoorwaarden moet een nieuw concept-ontwerpbestemmingsplan voor dit onderdeel in de inspraak worden gebracht.

  • 4. het Oostenburgereiland

Het bestemmingsplan moet het kader bieden voor de ontwikkeling van het Oostenburgereiland en niet, zoals nu is voorgesteld, de bestaande bebouwing en bestemmingen weergeven. Er is geen reden om de geluidszonering industrielawaai te handhaven en de woonfunctie uit te sluiten. Menging van functies is wat de binnenstad tot een hoogwaardig gebied maakt, dit is ook voor het Oostenburgereiland wenselijk.

  • 5. het woonkarakter van het plangebied

In de toelichting bij het bestemmingsplan staat dat het gebied zich op dit moment voornamelijk als woonbuurt kenmerkt. Uit de regels blijkt vooral dat men economische en toeristische ambities wil realiseren. Het lijkt alsof de belangen en behoeften van bewoners ondergeschikt zijn aan deze ambities. Graag ziet men een zorgvuldige analyse van de bevolking en de verwachte ontwikkeling hiervan.

Het verslag van de inspraakavond is, net als de schriftelijke inspraakreacties, als bijlage bij deze toelichting gevoegd (bijlage 2). De resultaten van de inspraak zijn in het bestemmingsplan verwerkt.