direct naar inhoud van 2.1 Stadsdeel Centrum
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

2.1 Stadsdeel Centrum

Voor dit bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij vastgestelde beleidsplannen van het stadsdeel. Uiteraard is in dit beleid ook beleid van de hogere overheden verwerkt. Het betreft onder andere:

 • a. Beleidsplan Binnenstad, 1993;
 • b. Het Milieubeleidsplan 2007-2010;
 • c. Visie op het water van de binnenstad 2006;
 • d. Het Horecabeleidsplan 2008;
 • e. Hotelbeleid voor de binnenstad 2008-2011;
 • f. Welstandsnota 2006;
 • g. Woonvisie Stadsdeel Centrum tot 2012, 2005;
 • h. Nota Economie Centrum met Hart voor de Zaak, 2005;
 • i. Nota Bereikbaarheid Binnenstad 2004-2009;
 • j. Strategische Visie Amsterdamse Binnenstad, 2002;
 • k. Visie toeristische ontwikkeling in de Oostelijke Binnenstad, 2004;
 • l. Bestuursopdracht voor de Oostelijke Binnenstad, 2005.

Een volledige toelichting op een aantal van deze beleidsplannen ontbreekt hier omdat in de hoofdstukken 3 en 4, waar relevant, de uitgangspunten uit deze plannen worden omschreven. Verwezen wordt dan ook naar genoemde hoofdstukken.

2.1.1 Beleidsplan Binnenstad

In het Beleidsplan Binnenstad 1993 is het bestaande beleid voor de binnenstad geformuleerd. Het Beleidsplan Binnenstad is in 1998 geëvalueerd. De hoofddoelstellingen zijn:

 • versterken van de centrumpositie en behouden van de functiemenging;
 • het waarborgen van de kwaliteit van het historische stadsgezicht;
 • verbetering van veiligheid en leefbaarheid;
 • verbetering van de bereikbaarheid;
 • zorgen voor een adequaat activiteiten- en voorzieningenniveau voor bewoners.

Het algemene beleid voor de functies is gericht op het behouden en waar mogelijk versterken van de functiemenging.

2.1.2 Horecabeleidsplan

In het Horecabeleidsplan 2008 is het horecabeleid voor de binnenstad vastgelegd. In het plan is rayon oost omschreven als een gebied met relatief weinig horeca, dat zich ondanks enkele grote publiekstrekkers met name kenmerkt als een woonbuurt. Gezien de ambitie voor het rayon is in het hele gebied ruimte voor uitbreiding van het aantal horecazaken. In het kader van het bevorderen van het toerisme is uitbreiding van het aantal zaken in ieder geval denkbaar in de (directe) omgeving van publieksaantrekkende voorzieningen en langs de wat drukkere locaties zoals radialen en pleinen. Grotere horecavestigingen, dat wil zeggen groter dan 300 m², zijn in rayon oost mogelijk, als er grote panden vrijkomen of als er een groter nieuwbouwproject plaatsvindt.

2.1.3 Hotelbeleid voor de binnenstad 2008-2011

De binnenstad is van groot belang voor de toeristische sector in de stad Amsterdam als geheel.

Toeristische trekpleisters als de grachtengordel, musea, de uitgaansgelegenheden maar vooral ook de sfeer en ambiance trekken jaarlijks miljoenen bezoekers. In de stedelijke Nota Hotelbeleid 2007-2010 geeft de Centrale stad aan dat er tot aan 2015 behoefte is aan 9.000 nieuwe hotelkamers in Amsterdam. Aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum is gevraagd om zich in te spannen om tot en met 2010 plannen voor 1.000 extra hotelkamers te genereren, waaronder minimaal twee hotels in het absolute topsegment. De oostelijke binnenstad wordt genoemd als een van de voorkeursgebieden voor hotelontwikkeling. Het aanbod van hotelkamers in dit gebied is nog steeds beperkt. Hotelontwikkeling zorgt niet alleen voor spreiding van het kameraanbod over de binnenstad, maar draagt ook bij aan meer draagvlak voor restaurants, cafés en winkels en daarmee de economische ontwikkeling van de oostelijke binnenstad.

2.1.4 Visie toeristische ontwikkeling in de Oostelijke binnenstad

In de Strategische Visie Amsterdamse Binnenstad wordt de economische en culturele betekenis van toerisme onderstreept. In deze visie wordt aangegeven dat het beleid er op gericht moet zijn om de aantrekkingskracht, die de binnenstad heeft op grote groepen bezoekers, te behouden en tegelijkertijd de mogelijke hinder daarvan te beperken. Met de vaststelling van de Strategische Visie Amsterdamse Binnenstad in 2002 is een duidelijk kader gesteld voor de ontwikkeling van het toerisme in de binnenstad.

De oostelijke binnenstad wordt in de visie genoemd als een van de gebieden waar het toerisme kan worden bevorderd. Het gaat om het gebied tussen de Amstel/Singelgracht tot aan het Oostelijk Havengebied en tussen het Jonas Daniël Meijerplein tot aan de molen op de Funenkade. De oostelijke binnenstad biedt een scala aan attracties en musea en een aantrekkelijke groene omgeving. Het aanbod is een aanvulling op wat geboden wordt in de rest van de binnenstad. Voorbeelden zijn Artis, NEMO, het Nederlands Scheepvaartmuseum, het Joods Historisch Museum en de Hortus. De Kleine Hermitage opende in 2004 zijn deuren, in juni 2009 is de gehele Hermitage geopend. Daarnaast zijn op het aangrenzende Oosterdokseiland en de Oostelijke Handelskade nieuwe culturele functies gerealiseerd, zoals het Muziekgebouw aan het IJ, de Openbare Bibliotheek Amsterdam en het conservatorium. Bovendien wordt het aanbod in de toekomst nog uitgebreid.

Het gebied is echter bij veel toeristen, bezoekers en Amsterdammers nauwelijks bekend. In de Visie toeristische ontwikkeling in de Oostelijke Binnenstad (2004) is daarom de wens opgenomen om het toerisme in de oostelijke binnenstad te stimuleren, met behoud van het evenwicht tussen wonen, recreëren en werken.

De "Visie toeristische ontwikkeling in de Oostelijke Binnenstad" schetst de mogelijkheden om de aantrekkingskracht van het gebied te vergroten. De volgende ambities voor de oostelijke binnenstad worden genoemd:

 • trekken van (buitenlandse) toeristen;
 • trekken van verblijfstoeristen;
 • het langer vasthouden van bezoekers.

Mogelijkheden voor de ontwikkeling van toerisme die in de visie worden genoemd zijn onder andere het creëren van thematische- en wandelroutes.

2.1.5 Bestuursopdracht ter versterking van de economie en toerisme in de Oostelijke binnenstad

In de Bestuursopdracht ter versterking van de economie en het toerisme in de Oostelijke Binnenstad, vastgesteld in 2005, is de 'Visie toeristische ontwikkeling in de Oostelijke Binnenstad' bekrachtigd en nader uitgewerkt. Hierin is de ambitie geformuleerd dat het aanbod aan hotels, cafés, restaurants en detailhandel in de oostelijke binnenstad moet worden uitgebreid en kwalitatief moet worden verbeterd. Culturele instellingen in de oostelijke binnenstad moeten gestimuleerd worden om meer zichtbaar te zijn.