direct naar inhoud van 5.7 Horeca
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

5.7 Horeca

5.7.1 Ontwikkeling

In het plangebied is in verhouding tot de rest van de binnenstad relatief weinig horeca aanwezig, circa 20 zaken. De meeste horeca in het plangebied ligt langs de Eilandenboulevard en de Czaar Peterstraat. Verreweg het grootste deel van de horeca in het plangebied bestaat uit cafés en restaurants. Daarnaast zitten aan de Oostenburgergracht en de Czaar Peterstraat twee snackbars en één coffeeshop. Aan het Windroosplein is een etablissement met zalenverhuur gevestigd. Bij een aantal voorzieningen is additionele horeca aanwezig, zoals bij verschillende buurtcentra en bij sporthal Oostenburg. In de nabije toekomst zal naar verwachting meer economisch draagvlak ontstaan voor horeca door de toename van het aantal woningen op het Funen, in project Wiener, in N43 en de toekomstige ontwikkelingen op het Oostenburgereiland.

De verschillende soorten horeca zijn in dit bestemmingsplan ondergebracht in de categorieën horeca 1 tot en met horeca 5. Hotels vallen onder de categorie horeca 5. (Zie verder paragraaf 5.8 Hotels). Het bestemmingsplan maakt onderscheid tussen zelfstandige horecavestigingen (horeca 1 tot en met horeca 5) en additionele horeca. De categorieën worden in regels die horen bij dit bestemmingsplan nader gedefinieerd.

Additionele horeca

Additionele horeca betreft horeca die uitsluitend bezocht wordt door bezoekers van een instelling met een andere hoofdfunctie dan horeca, waarbij de horecacomponent beduidend ondergeschikt is aan de hoofdfunctie. Voorbeelden zijn een museumcafé, een theaterfoyer of een kantine in een sporthal. In dit plangebied is op enkele plaatsen additionele horeca aanwezig.

5.7.2 Uitgangspunten

De in het plangebied aanwezige zelfstandige horeca is volgens bovengenoemde bestemmingscategorieën aangeduid op de huidige locatie en op de huidige in gebruik zijnde bouwlagen.

Horeca 1

Uitbreiding van fastfoodzaken is niet toegestaan vanwege de ongewenste functiemenging, de overlast voor de openbare ruimte die dergelijke zaken met zich meebrengen en de ongewenste ruimtelijke uitstraling (vaak open-puiverkoop en opzichtige reclame-uitingen). Het veranderen van fastfoodzaken (horeca 1) naar cafés of restaurants (respectievelijk horeca 3 en 4) is zondermeer toegestaan, omdat horeca in die categorieën minder overlast veroorzaakt.

Horeca 2

Discotheken zijn vanwege de ruimtelijke uitstraling (vaak een gesloten gevel) en vanwege het vertrek van grote aantallen bezoekers op een nachtelijk tijdstip niet toegestaan. Om dezelfde reden is, behalve daar waar dergelijke zaken nu al gevestigd zijn, vestiging van zalenverhuur niet toegestaan. Uitbreiding van zalenverhuur is niet toegestaan. Het veranderen van discotheken (horeca 2) naar cafés of restaurants (respectievelijk horeca 3 en 4) is zondermeer toegestaan, omdat horeca in die categorieën minder overlast veroorzaakt.

Horeca 3

Cafés en eetcafés geven over het algemeen minder overlast dan fastfoodzaken en discotheken en hebben daarenboven een andere ruimtelijke uitstraling dan horeca 1 en 2. Omzetting van cafés (horeca 3) naar restaurants (horeca 4) is toegestaan, omdat horeca in die categorie in de regel minder overlast geeft.

Verhuur van ruimten ten behoeve van besloten (bedrijfs)feesten en partijen valt onder horeca 2 en is in horeca 3 of 4 niet toegestaan. Het verhuren van ruimten ten behoeve van vergaderingen, presentaties, herdenkingsbijeenkomsten en dergelijke komt meer overeen met het bieden van congresfaciliteiten. Dit soort bijeenkomsten vindt doorgaans overdag of vroeg in de avond plaats en heeft nauwelijks tot geen gevolgen voor het woon- en leefklimaat. Om die reden is het verhuren van ruimten ten behoeve van vergader- en congresfaciliteiten in horeca 3 en horeca 4 toegestaan.

Horeca 4

Restaurants, koffiehuizen, lunchrooms en dergelijke geven in principe de minste overlast en mogen daarom overal worden gevestigd waar in het plangebied horeca is toegestaan. Het veranderen van restaurants (horeca 4) naar andere categorieën (1, 2 of 3) is niet toegestaan.

Verhuren van een ruimte in een café of restaurant

Het verhuren van ruimte in een café (horeca 3) of restaurant (horeca 4) voor bijvoorbeeld een afscheidsborrel, verjaardag, jubileum, trouwreceptie, -diner of -feest wordt binnen de gebruikelijke voorwaarden van exploitatie toegestaan. Alle tafels in een restaurant reserveren maakt het restaurant voor een avond min of meer besloten. Een exploitant kan zelf beoordelen of het de goede naam van de zaak schaadt als dat te vaak voorkomt (te vaak nee verkopen kost ook klanten). Deze vorm van zalenverhuur wijkt niet wezenlijk af van de normale exploitatie als café of restaurant en heeft daarmee ook dezelfde kans op overlast.

Dansen in de een café of restaurant

Dansen in een café (horeca 3) of restaurant (horeca 4) is toegestaan, mits dat past binnen het karakter van het café of restaurant. Zodra de zaak het karakter van een discotheek of zalenverhuur krijgt, wat bijvoorbeeld kan blijken uit het de grootte van de dansvloer of het heffen van entreegeld, is sprake van horeca 2 en dat is niet toegestaan.

Horeca 5

Dit betreft de hotelfunctie, die in de paragraaf Hotels (horeca 5) nader wordt toegelicht.

Maximum maat

In het gehele plangebied is het behoud van de huidige kleinschaligheid in de plint gewenst. Daarom geldt voor horeca een maximum maat van 150 m2, met een ontheffing tot maximaal 300 m2. De ontheffing kan zowel worden gegeven als het gaat om bestaande als om nieuwe horecazaken. De ontheffing is ook opgenomen om horecagelegenheden de mogelijkheid te geven in de kelder of in het souterrain keukens, toiletten en/of bergruimte te realiseren. Bestaande horecavestigingen die groter zijn dan de bovenstaande maximum maten mogen gehandhaafd blijven.Uitzondering vormt de nieuwbouw aan de kop van de Czaar Peterstraat. Binnen de bestemming 'Gemengd - 3' is daar voor horeca 3 een maximum van 400 m2 toegestaan.

Nieuwe horeca categorie 3 en 4

In de 'Visie toeristische ontwikkeling in de Oostelijke Binnenstad' is aangegeven dat uitbreiding van het aantal horecazaken één van de manieren is om het toerisme meer te spreiden richting de oostelijke binnenstad. Op die manier kan immers worden bewerkstelligd dat de bezoekers langer in het oostelijk deel van de binnenstad verblijven dan nu het geval is.

In het Horecabeleidsplan 2008 is ondermeer de ambitie geformuleerd dat in rayon oost (zijnde de Oostelijke eilanden, de Kadijken, Plantagebuurt en de Weesperbuurt) ruimte is voor nieuwe horecavestigingen. In het plangebied wordt ook volop gewoond. Daarom zijn nieuwe horecavestigingen uitsluitend mogelijk als het gaat om horecacategorie 3 en 4, om zodoende het rustige karakter van het woon- en leefmilieu zoveel mogelijk in stand te houden. In de rustige woongebieden is horeca 4 (restaurants en lunchrooms) denkbaar, terwijl langs de wat drukkere straten zowel horeca 3 (cafés) als horeca 4 beter passen. Vanwege de overlast die horeca in hogere bouwlagen kan veroorzaken voor de bewoners die direct naast of boven de horecavestiging wonen, is nieuwe horeca alleen in de eerste bouwlaag toegestaan, waarbij de kelder of het souterrain eventueel gebruikt kan worden voor keuken, toiletten en/of bergruimte. Indien in de huidige situatie al horeca op hogere bouwlagen is gevestigd, mag deze gehandhaafd blijven.

Bij de terinzageligging van het ontwerpplan was het mogelijk om, na wijziging van het bestemmingsplan, zowel binnen de bestemming 'Wonen' als binnen de bestemmingen 'Gemengd' nieuwe horecazaken te vestigen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is een amendement aangenomen dat alleen binnen de bestemming 'Gemengd' uitbreiding van horeca kan plaatsvinden. Nieuwe horecazaken zijn alleen mogelijk in de categorie 3 en 4, met een oppervlak van 150 m2, met een ontheffing tot 300 m2. Dit kan alleen door middel van een wijzigingsprocedure en uitsluitend indien:

  • de functiemenging in de omgeving wordt bevorderd;
  • het woon- en leefklimaat niet in onevenredige mate wordt aangetast;
  • de horecazaak zich in de eerste bouwlaag bevindt.

Nieuwe horecavestigingen categorie 3 en 4 groter dan 300 m2

Het toestaan van nieuwe horecavestigingen die groter zijn dan 300 m2 kan alleen overwogen worden als er geen nadelige invloed is op het woon- en leefklimaat. Daarnaast spelen de fysieke eigenschappen van het pand een belangrijke rol. Er moet voorkomen worden dat doorbraken tussen percelen plaatsvinden, waardoor de historische structuur wordt aangetast. Panden en/of locaties die geschikt zijn voor horecazaken groter dan 300 m2 zijn bijzondere grotere vrijstaande gebouwen die leegkomen en grotere (nieuw)bouwprojecten. Deze zijn geschikt vanwege de fysieke eigenschappen van het pand/project. Aan het vloeroppervlak wordt een maximale maat van 1.000 m2 per pand gesteld.

Nieuwe horecazaken groter dan 300 m2 zijn in het plangebied binnen de bestemming 'Gemengd' mogelijk in de categorie 3 en 4 in bijzondere grotere (vrijstaande) gebouwen die leegkomen en in grotere nieuwbouwprojecten met een maximale maat van 1000 m2. Dit kan alleen door middel van een wijzigingsprocedure en uitsluitend indien:

  • de functiemenging in de omgeving wordt bevorderd;
  • het woon- en leefklimaat niet in onevenredige mate wordt aangetast;
  • vestiging geen overmatige verkeersaantrekkende werking tot gevolg heeft.

Additionele horeca

Additionele horeca betreft geen zelfstandige horeca. Voor additionele horeca geldt dat deze niet zodanig mag zijn gesitueerd dat ze zichtbaar is vanaf de straat. In het bestemmingsplan wordt in het geval van additionele horeca alleen de hoofdfunctie aangeduid. Het omzetten van reeds aanwezige additionele horeca naar zelfstandige horeca 3 en 4 is mogelijk door middel van een wijzigingsprocedure en uitsluitend als wordt voldaan aan bovengenoemde criteria.

Overige uitgangspunten

Net als bij winkels, geldt ook voor horeca dat het construeren of veranderen van de gevel ten behoeve van gevelverkoop en open-puiverkoop niet is toegestaan.

Sinds juni 1992 is het gemeentelijk beleid om geen nieuwe gebouwde terrassen toe te staan, onder andere om 'privatisering' van de openbare ruimte tegen te gaan. Ongebouwde terrassen worden, voorzover deze zich in de openbare ruimte bevinden, niet in het bestemmingsplan geregeld. Regels daaromtrent zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening, afdeling 2 Horecabedrijven, artikel 3.5 Terrassen. Vanwege mogelijke overlast voor omwonenden, is het gebruik van de binnenterreinen ten behoeve van horecaterrassen niet toegestaan.

In het bestemmingsplan is het verkopen van softdrugs in een horecagelegenheid niet opgenomen. Voor de horecagelegenheden met hasj-verkoop geldt dat de horeca wèl als zodanig op de plankaart staat, maar de hasj-verkoop niet. Dat betekent niet dat hasjverkoop overal mag plaatsvinden. Voor het verkopen van hasj geldt immers een gemeentelijk beleid. De in het plangebied gevestigde horecagelegenheden met hasjverkoop zijn uiteraard gehouden aan dit gemeentelijk beleid.