direct naar inhoud van 5.9 Bedrijven
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

5.9 Bedrijven

5.9.1 Ontwikkeling

Een bedrijf is een organisatie die tot doel heeft het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren. Creatieve functies betreffen een specifieke vorm van bedrijvigheid. Creatieve bedrijven brengen producten en diensten voort, die het resultaat zijn van individuele of collectieve creatieve arbeid en ondernemerschap. Creatieve functies kunnen worden verdeeld in drie segmenten:

  • kunsten, zoals scheppende kunsten;
  • media en entertainment, zoals uitgeverijen, foto- en filmindustrie, radio en tv;
  • creatieve zakelijke diensten, zoals modeontwerp.

In het plangebied zijn in totaal circa 110 productiebedrijven gevestigd. Dit is driekwart van het aantal bedrijven tien jaar geleden. Het gemiddeld aantal werknemers bij bedrijven is drie keer zo klein geworden. Overigens is door de toename van het aantal kantoren het totale aantal werknemers in dit gebied min of meer gelijk gebleven. Verspreid over het plangebied staan meerdere bedrijfs- en atelierverzamelgebouwen, zoals aan het Windroosplein, in de Oostenburgervoorstraat en de Tweede Leeghwaterstraat. Met de oplevering van het bedrijfsverzamelgebouw Petersburg (Blankenstraat 382-384, N53) zijn 2.300 m2broedplaatsen en 700 m2 bedrijfsruimtes voor startende ondernemers toegevoegd. Langs het Zeeburgerpad zijn met name middelgrote bedrijven gevestigd, veelal traditionele bedrijven in handel en nijverheid, waaronder een drukkerij, bouw- en installatiebedrijven, autoverkoop en opslag. Op de Funenkade zijn molen De Gooyer en bierbrouwerij 't IJ gesitueerd.

Het Oostenburgereiland is een van de weinige geluidsgezoneerde industrieterreinen in de binnenstad. Daarmee is het een geschikte locatie voor bedrijven in de iets zwaardere milieuhindercategorieën (categorie I t/m III). In 1986 is deze geluidszonering, op grond van de Wet geluidshinder, vastgesteld in verband met de destijds aanwezige bedrijven Stork Werkspoor Diesel BV en de scheepswerf Beffers. Hoewel deze bedrijven inmiddels niet meer aanwezig zijn en het terrein wat bedrijvigheid betreft van karakter is veranderd, is de geluidszonering nog steeds van kracht. De zone is nog steeds het toetsingskader voor vergunningverlening op het terrein en de bouw van binnen deze zone geplande geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen en scholen. Om die reden is de zonering op de kaart opgenomen en gekoppeld aan de algemene gebiedsaanduidingsregel 'geluidzone - industrie'. Overigens is het Oostenburgereiland zelf buiten het bestemmingsplan gelaten vanwege de onduidelijkheid over de ontwikkelingen voor het gebied.

5.9.2 Uitgangspunten

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het vestigen van nieuwe bedrijven. De uitgangspunten met betrekking tot nieuwe bedrijfsvestigingen worden in dit bestemmingsplan bepaald aan de hand van de Staat van Inrichtingen. De Staat van Inrichtingen is een categorale indeling, waarbij per bedrijfssoort de mate van milieuhygiënische hinderlijkheid (geur, gevaar, geluid, stof ) wordt aangegeven. In de Staat van Inrichtingen behorende bij dit bestemmingsplan zijn vijf milieuhindercategorieën opgenomen: I tot en met V. Categorie I en II betreffen bedrijfsactiviteiten die vanwege hun aard toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woonbebouwing. Categorie III t/m V betreft kleine tot (middel) grote industrie. Deze categorieën betreffen bedrijfsactiviteiten die vanwege hun aard slechts toelaatbaar zijn op afstand van woonbebouwing.

Het is algemeen beleid om startende ondernemers (startersmileus) en broedplaatsen te stimuleren in de binnenstad. Voor het vestigen van nieuwe bedrijven binnen de bestemming 'Gemengd' en de bestemming 'Bedrijf' gelden maximaal toegestane milieuhindercategorieën.

Bedrijven met een lage geluidsbelasting in het plangebied kunnen bijdragen aan de (kleinschalige) functiemenging. Binnen de bestemming 'Gemengd' en 'Wonen' zijn daarom nieuwe bedrijven in de milieuhindercategorieën I of II toegestaan. De bedrijfssoorten met bijbehorende milieuhindercategorie worden genoemd in de Staat van Inrichtingen behorende bij dit bestemmingsplan (zie verder bijlage 1 bij de regels).
In de bestemming 'Gemengd -1' (GD - 1) zijn bedrijven alleen in de eerste twee bouwlagen toegestaan. Binnen de bestemming 'Wonen' (Wo) zijn bedrijven alleen in de eerste bouwlaag toegestaan. Binnen de bestemming 'Gemengd - 2' (GD -2) en 'Gemengd - 3' (GD -3) zijn bedrijven op alle bouwlagen toegestaan.

Het Zeeburgerpad is expliciet bestemd voor bedrijven en heeft daarom de bestemming 'Bedrijf' (B). Op het Zeeburgerpad zijn nieuwe bedrijven en creatieve functies toegestaan die behoren tot de milieuhindercategorieën I t/m III. Op deze locaties zijn geen nieuwe woningen toegestaan, omdat deze hiervan hinder zouden kunnen ondervinden.