direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

6.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is de bestaande toestand, waaronder de cultuurhistorische ontwikkeling van het plangebied, beschreven en geanalyseerd en is het gemeentelijk beleid dienaangaande verwoord. Vanzelfsprekend speelt hierbij de aanwijzing van de binnenstad van Amsterdam als beschermd stadsgezicht een belangrijke rol. Een deel van het plangebied maakt hiervan immers deel uit. In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de vertaling van het beleid in de regels en de analoge en digitale verbeelding (plankaart), die tezamen het bestemmingsplan vormen.

Uitgangspunt bij het opstellen van bestemmingsplannen in het stadsdeel Centurm is om zo weinig mogelijk weg te bestemmen. Indien en voor zover functies en/of bebouwing als ongewenst zijn aangemerkt, zijn hiervoor speciale regels opgenomen. Het overgrote deel van de functies is ondergebracht in de bestemmingen 'Gemengd - 1', 'Gemengd - 2', Gemengd -3' en 'Wonen'. Hiermee wordt beoogd de dynamiek van de functies tot uitdrukking te brengen en die dynamiek te waarborgen. Daarnaast is als gevolg van de plannen die op het voormalige terrein 'Wiener' voorhanden zijn, in het bestemmingsplan een uitwerkingsregeling opgenomen. Er is gekozen voor deze regeling omdat op het moment van het schrijven van het ontwerpbestemmingsplan de plannen voor dit gebied nog niet voldoende concreet waren. In de uitwerkingsregels zijn de grenzen aangegeven waarbinnen het betreffende terrein verder ontwikkeld en gebruikt kan worden. Deze grenzen zijn in grote lijnen gebaseerd op het eerder door de stadsdeelraad vastgestelde Stedenbowkundig Programma van Eisen voor het betreffende terrein. In paragraaf 6.4 worden de diverse bestemmingen toegelicht.