direct naar inhoud van 6.3 De verbeelding
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

6.3 De verbeelding

Tot nu toe was de plankaart de verbeelding van het plan. Vanaf heden is wettelijk gezien geen sprake meer van een plankaart, maar van een digitale en analoge verbeelding. Om aan de wettelijke verpliching uit de Wet ruimtelijke ordening te voldoen, dient de verbeelding op twee wijzen beschikbaar te worden gesteld: zowel analoog als digitaal. Beide verbeeldingen moeten in samenhang met de regels kunnen worden gelezen en begrepen. Met het oog op de leesbaarheid van de regels en deze toelichting wordt de term 'plankaart' nog gehanteerd. In de begripsbepaling van de regels is bepaald dat met plankaart wordt bedoeld de analoge of de digitale verbeelding. Bij discrepantie heeft de digitale verbeelding voorrang op de analoge.

Op de plankaart met legenda zijn de verschillende bestemmingen te vinden. Het bestemmingsplan kent de volgende bestemmingen: 'Bedrijf', 'Gemengd-1', 'Gemengd-2', 'Gemengd-3' 'Wonen', 'Wonen-uit te werken', 'Groen', 'Maatschappelijk', 'Recreatie', 'Tuin-1', 'Tuin-2', 'Verkeer' en 'Water', alsmede de dubbelbestemmingen 'Waterstaat/Waterkering', 'Waarde-archeologie 1', 'Waarde-archeologie 2', 'Waarde-archeologie 3', 'Waarde-archeologie 4' en 'Waarde-cultuurhistorie'. Met de bestemmingen Waarde-archeologie 1 t/m 4 zijn de archeologische verwachtingswaarden in het bestemmingsplan verankerd. Met de bestemming 'Waarde-cultuurhistorie' wordt het gedeelte uit het plangebied dat valt binnen de grenzen van het beschermde stadsgezicht extra beschermd. De bestemming is primair ten opzichte van de andere aan de gronden gegeven bestemmingen, zodat daarmee duidelijk is dat het belang van de bescherming van het stadsgezicht voorop staat.

De opbouw van de bestemmingsregels is, overeenkomstig de landelijk voorgeschreven Regeling standaarden ruimtelijke ordening, als volgt: bestemmingsomschrijving, bouwregels, nadere eisen, ontheffing van de bouwregels, specifieke gebruiksregels, ontheffing van de gebruiksregels, sloopvergunning en wijzigingsbevoegdheid.

Op de verbeelding komen tevens functieaanduidingen voor. Daarnaar wordt in de regels verwezen, zodat de aanduidingen bindend zijn. Een voorbeeld hiervan is de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1 - toegestaan op de eerste bouwlaag' (sh-1-1), hetgeen betekent dat horeca 1 uitsluitend is toegestaan op de eerste bouwlaag, daar waar op de plankaart de aanduiding voorkomt.

Naast functieaanduidingen zijn ook bouwaanduidingen op de verbeelding opgenomen. Een voorbeeld hiervan is 'specifieke bouwaanduiding - orde 1' [sba-1]. Dit type specifieke bouwaanduidingen geeft de architectonische waardering aan en is gebruikt ter vervanging van de architectonische waarderingskaart die voorheen als separate kaart onderdeel van het bestemmingsplannen uit maakte. Met de bouwaanduidingen zijn de architectonische waarderingen in de plankaart geïntegreerd.

De analoge verbeelding is getekend op een topografische ondergrond, schaal 1:1000. Op elk perceel is een huisnummer aangegeven, zodat eenvoudig is na te gaan welke bestemming ter plaatse geldt.