direct naar inhoud van 6.6 Algemene regels
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

6.6 Algemene regels

Naast een standaard antidubbeltelbepaling is in de algemene regels als algemene bouwregel opgenomen dat aanvullende werking van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard is uitgesloten. Verder is een aantal algemene ontheffingsregels opgenomen, zoals voor balkons, voor bergbezinkbassins en GSM-antennes. Ook is een ontheffing mogelijk voor de plaatsing van een scootmobielstalling. Deze ontheffing kan uitsluitend worden verleend ten behoeve van het veilig stallen van scootmobiels voor ouderen en gehandicapten. De stalling mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk voor het stallen van de scootmobiel. De ontheffing wordt verleend voor de duur van het noodzakelijke gebruik door de aanvrager. Nadien dient de stalling te worden verwijderd.

In de algemene regels is een tweetal wijzigingsbevoegdheden opgenomen. De eerste betreft de mogelijkheid om de 'Staat van Inrichtingen' te wijzigen in die zin dat hieraan functies kunnen worden toegevoegd of de daarin opgenomen functies kunnen worden ingedeeld bij een andere milieucategorie. De tweede betreft de mogelijkheid om de geluidszone industrie te wijzigen dan wel op te heffen.

In het hoofdstuk dat gaat over de algemene regels zijn ook een aantal procedureregels opgenomen in artikel 27. Aandacht verdient in het bijzonder de proceduregel die betrekking heeft op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). De Wabo treedt naar verwachting op 1 oktober 2010 in werking. De wettelijke grondslagen om ontheffing te verlenen van de regels van een bestemmingsplan komen dan te vervallen en gaan op in de Wabo. Gebleken is echter dat in het overgangsrecht bij de Invoeringswet Wabo niet is voorzien in een wettelijke grondslag voor het dagelijks bestuur om binnenplanse ontheffingen te verlenen op basis van bestaande bestemmingsplannen onder de werking van de Wabo. Om die reden is in dit bestemmingsplan de bepaling opgenomen dat het dagelijks bestuur na inwerkingtreding van de Wabo bevoegd blijft om binnen de grenzen die in dit bestemmingsplan zijn bepaald de afwijkingen bij omgevingsvergunning toe te staan die onder de Wro op basis van de binnenplanse ontheffingen konden worden vergund.