direct naar inhoud van 9.3 Oppervlaktewater
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

9.3 Oppervlaktewater

In het plangebied zijn de aangegeven waterwegen en grachten bestemd voor waterberging, waterhuishoudkundige doeleinden en vaarwater. De Nieuwe Vaart ten oosten van de keersluis en het Lozingskanaal zijn onderdeel van het gevoelig gebied Gemaal Zeeburg waarvan de hoogwaterbemaling (verversing) plaatsvindt door het gemaal Zeeburg. De afwatering geschiedt via de Nieuwe Vaart en het Lozingskanaal. Daarom mag in deze waterwegen het bestaande doorstroomprofiel op geen enkele wijze verder worden aangetast.

In het plangebied zijn geen grootschalige uitbreidingsmogelijkheden opgenomen voor bebouwing, met uitzondering van de nieuwbouw aan de Oostenburgervoorstraat. Nieuwbouw wordt vaak gerealiseerd nadat de bestaande bebouwing is gesloopt. Het bebouwd oppervlak blijft per saldo vrijwel gelijk. De waterhuishoudkundige aspecten in het plangebied zullen derhalve niet aan veel veranderingen onderhevig zijn.