direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

1.1 Aanleiding

Op 4 december 2009 is bij het stadsdeel Centrum een bouwaanvraag voor de locatie Huidekoperstraat 13-15 en 17 ingediend. Het plan omvat sloop van de bestaande panden en nieuwbouw van woningen.

Het vigerende bestemmingsplan voor beide percelen is bestemmingsplan "Vijzelstraat-Amstel". Dit plan is op 16 januari 2002 door de stadsdeelraad vastgesteld en sinds 7 november 2002 in werking. De bestemming van de panden is 'gemengde doeleinden', hetgeen betekent dat verschillende functies in de panden zijn toegelaten. De panden zijn nader aangeduid met de aanduiding “woningen niet toegestaan”. Deze aanduiding heeft tot doel bedrijfs- en werkpanden met een bruto vloeroppervlak groter dan 1000 m² te beschermen tegen omzetting en splitsing naar woningen. Uit recente metingen is gebleken dat het bruto vloeroppervlak van beide percelen minder dan 1000 m2 bedraagt. Bescherming van de werkfunctie van het betrokken pand is niet legitiem. Dit betekent dat aan het voornemen om woningen op deze locatie te realiseren kan worden meegewerkt. Dit kan alleen met een nieuw bestemmingsplan.

Op de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan "Vijzelstraat-Amstel" is voor de locatie een maximale bouwhoogte van 16 meter en een maximale goothoogte van 13,5 meter aangegeven. Het bestemmingsplan kent de mogelijkheid om de bouwhoogte om bepaalde redenen te beperken. Uit cultuurhistorisch onderzoek is gebleken dat in de voorliggende situatie een beperking van de bouwhoogte wenselijk is om de karakteristiek van het stadsgezicht te kunnen waarborgen. Hiertoe wordt voorgesteld een lagere goot- en bouwhoogte op te nemen op de verbeelding.

Op het binnengebied bevindt zich al tientallen jaren een parkeervoorziening, welke hoort bij de hoofdbebouwing aan het Frederiksplein. Hiervoor is recent een garagevergunning verleend. De toegankelijkheid is in het vigerende bestemmingsplan niet geregeld. Om dit terrein toegankelijk te houden wordt in het bestemmingsplan een regeling opgenomen, die de ontsluiting van het binnenterrein garandeert.