direct naar inhoud van 6.7 Flora en fauna
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

6.7 Flora en fauna

Op 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Met deze wet wordt onder meer beoogd de soortbeschermingsregeling(en) van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn te implementeren in de Nederlandse rechtsorde.

Het bestemmingsplan Huidekoperstraat 13-17 is een conserverend bestemmingsplan voor een binnenstedelijk gebied.

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere activiteiten zal rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van de te beschermen planten- en diersoorten op grond van de Flora- en Faunawet.

In december 2009 is door de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam een natuurwaardenonderzoek uitgevoerd voor het plangebied. De conclusies zijn:

  • Het is niet waarschijnlijk dat er verblijfplaatsen van vleermuizen of nesten van gierzwaluwen zijn;
  • Er is een kleine kans dat huismussen van het pannendak aan de achterkant gebruik maken. Geadviseerd wordt om dat in het voorjaar nader te onderzoeken. Indien er huismussen broeden zijn er maatregelen nodig om de populatie in stand te houden;
  • In en aan de gebouwen kunnen pimpel-, koolmezen of spreeuwen broeden, de nesten van deze vogels zijn gedurende de broedperiode beschermd, daar buiten niet.

Deze conclusies van het onderzoek impliceren dat het plan in principe geen gevolgen voor de ecologie heeft. Het natuuwaardenonderzoek is als bijlage bij het plan gevoegd.