direct naar inhoud van Artikel 11 Gemengd - 5
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 11 Gemengd - 5

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. kantoren;
 • c. bedrijven, met in acht name van het bepaalde in 24.2;
 • d. creatieve functies, zoals bedoeld in de bij deze regels behorende Bijlage 2;
 • e. horeca III en IV;
 • f. ondergeschikte horeca ter plaatse van dienstverlening;
 • g. detailhandel in de eerste bouwlaag;
 • h. wonen;
 • i. aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven;
 • j. short-stay;

met de daarbij behorende:

 • k. tuinen en erven;
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. parkeervoorzieningen met bijbehorende in- en uitritten in het souterrain en/of de kelder;
 • n. laad- en losvoorzieningen;
 • o. groen;
 • p. water;
 • q. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op en onder de in 11.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

11.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
11.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.
11.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. maximum aantal vestigingen horeca van categorie III binnen de bestemming 'Gemengd - 4' en 'Gemengd - 5': 2;
 • b. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 11.1, onder f, geldt dat maximaal 10% van het netto-vloeroppervlak van dienstverlening gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV;
 • c. voor de aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven geldt dat maximaal 40% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 60 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • d. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt het bepaalde in 24.2;
 • e. voor detailhandel zoals bedoeld in 11.1, onder g, geldt een maximum netto-vloeroppervlakte van 500 m² per vestiging.