direct naar inhoud van Artikel 13 Gemengd - 7
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 13 Gemengd - 7

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 7' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren in de eerste t/m de vierde bouwlaag;
 • b. zakelijke dienstverlening in de eerste t/m de vierde bouwlaag;
 • c. detailhandel in de eerste bouwlaag;
 • d. wonen;
 • e. aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven;
 • f. short-stay;
 • g. ondergeschikte horeca ter plaatse van detailhandel;

met de daarbij behorende:

 • h. tuinen en erven;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. parkeervoorzieningen met bijbehorende in- en uitritten in maximaal twee bouwlagen onder maaiveld;
 • k. laad- en losvoorzieningen;
 • l. groen;
 • m. water;
 • n. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Op en onder de in 13.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

13.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
13.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.
13.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 13.1, onder g, geldt dat maximaal 20% van het netto-vloeroppervlak van de detailhandel met een maximum van 20 m² gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV;
 • b. voor detailhandel zoals bedoeld in 13.1, onder c, geldt een totaal maximum netto-vloeroppervlakte van 750 m².