direct naar inhoud van Artikel 15 Horeca
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 15 Horeca

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca V;
 • b. maatschappelijke dienstverlening in de tweede bouwlaag;

met de daarbij behorende:

 • c. terrassen;
 • d. tuinen en erven;
 • e. bijbehorende bouwwerken;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. parkeervoorzieningen met bijbehorende in- en uitritten in maximaal twee bouwlagen onder maaiveld;
 • h. laad- en losvoorzieningen;
 • i. fiets- en voetpaden;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. groen;
 • l. water;
 • m. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op en onder de in 15.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

15.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
15.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.
15.2.4 Onderdoorgang

In aanvulling op het bepaalde in 15.2.2 geldt de volgende regel:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 5' mag tot aan de vloer van de vierde bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies, mits minimaal 80% van de breedte van de betreffende aanduiding vrij blijft van ondersteuningsconstructies;
15.2.5 Luifel

Ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - luifel' is een luifel toegestaan.

15.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. voor maatschappelijke dienstverlening zoals bedoeld in 15.1, onder b, geldt een totaal maximum netto-vloeroppervlakte van 250 m².