direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer - 1
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 17 Verkeer - 1

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en pleinen;
 • b. fiets- en/of voetpaden;
 • c. (ongebouwde) parkeervoorzieningen;
 • d. in- en uitritten;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'brug' zijn bruggen toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - trambaan' zijn trambanen toegestaan;
 • g. parkeervoorzieningen met bijbehorende in- en uitritten in maximaal twee bouwlagen onder maaiveld;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - hijskraan' is een hijskraan toegestaan;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is detailhandel toegestaan;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'tunnel' is een tunnel met bijbehorende (verkeerskundige)voorzieningen toegestaan;
 • k. ondergeschikte horeca ter plaatse van detailhandel;

en de daarbij behorende:

 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. groen;
 • n. water;
 • o. laad- en losvoorzieningen;
 • p. speelvoorzieningen;
 • q. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Op en onder de in 17.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

17.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

 • a. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is één bouwlaag onder de weg toegestaan.
17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 m1;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 6 m1.
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b geldt een maximale bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - hijskraan' van 30 meter.
17.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 17.1, onder k, geldt dat maximaal 20% van het netto-vloeroppervlak van de detailhandel met een maximum van 20 m² gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV;
 • b. voor detailhandel zoals bedoeld in 17.1, onder i, geldt een totaal maximum netto-vloeroppervlakte van 750 m².