direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven, met in acht name van het bepaalde in artikel 24.2;
 • b. creatieve functies, zoals bedoeld in de bij deze regels behorende Bijlage 2;

met de daarbij behorende:

 • c. erven;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen en in- en uitritten;
 • f. laad- en losvoorzieningen;
 • g. fiets- en voetpaden;
 • h. groen;
 • i. water;
 • j. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op en onder de in 3.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

3.2.2 Gebouwen

Voor bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.
3.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. voor creatieve functies, zoals bedoeld in 3.1, onder b, geldt dat maximaal 30% van het netto-vloeroppervlak gebruikt mag worden ten behoeve van een kantoorfunctie.