direct naar inhoud van Artikel 5 Centrum
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 5 Centrum

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. bedrijven, met in acht name van het bepaalde in 24.2;
 • c. consumentverzorgende dienstverlening;
 • d. detailhandel;
 • e. maatschappelijke dienstverlening;
 • f. creatieve functies, zoals bedoeld in de bij deze regels behorende Bijlage 2;
 • g. horeca I, IIa en horeca IV;
 • h. ondergeschikte horeca ter plaatse van detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening en maatschappelijke dienstverlening;

met de daarbij behorende:

 • i. erven;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. laad- en losvoorzieningen;
 • l. groen;
 • m. water;
 • n. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op en onder de in 5.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
5.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.
5.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. voor kantoren zoals bedoeld in 5.1, onder a, geldt een totaal maximum netto-vloeroppervlakte van 2000 m²;
 • b. voor detailhandel zoals bedoeld in 5.1, onder d, geldt een maximaal aantal van 6 vestigingen met een maximum netto-vloeroppervlakte van 500 m² per vestiging;
 • c. voor creatieve functies, zoals bedoeld in 5.1, onder f, geldt dat maximaal 30% van het netto-vloeroppervlak gebruikt mag worden ten behoeve van een kantoorfunctie;
 • d. voor horeca I en horeca IV zoals bedoeld in 5.1, onder g, geldt een totaal maximum netto-vloeroppervlakte van 1.000 m²;
 • e. voor horeca IIa zoals bedoeld in 5.1, onder g, geldt een totaal maximum netto-vloeroppervlakte van 2.000 m²;
 • f. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 5.1, onder h, geldt dat maximaal 20% van het netto-vloeroppervlak van de detailhandel met een maximum van 20 m² gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV;
 • g. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 5.1, onder h, geldt dat maximaal 10% van het netto-vloeroppervlak van consumentverzorgende dienstverlening en maatschappelijke dienstverlening gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV.