direct naar inhoud van Artikel 6 Cultuur en ontspanning
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 6 Cultuur en ontspanning

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (muziek)theater met bijbehorende congresruimten;
 • b. horeca IIa, III en horeca IV;
 • c. kantoren;

met de daarbij behorende:

 • d. bijbehorende bouwwerken;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningenen in- en uitritten;
 • g. fiets- en voetpaden;
 • h. groen;
 • i. water;
 • j. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op en onder de in 6.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

6.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.
6.2.4 Luifel

Ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - luifel' is een luifel toegestaan.

6.2.5 Onderdoorgang

In aanvulling op het bepaalde in 6.2.2 geldt de volgende regel:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 2' mag tot aan de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies, mits minimaal 80% van de breedte van de betreffende aanduiding vrij blijft van ondersteuningsconstructies.
6.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. voor horeca III en horeca IV zoals bedoeld in 6.1, onder b, geldt een totaal maximum netto-vloeroppervlakte van 500 m²;
 • b. voor kantoren zoals bedoeld in 6.1, onder c, geldt een totaal maximum netto-vloeroppervlakte van 1.500 m².