direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd - 2
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 8 Gemengd - 2

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. kantoren;
 • c. bedrijven, met in acht name van het bepaalde in 24.2;
 • d. creatieve functies, zoals bedoeld in de bij deze regels behorende Bijlage 2;
 • e. ondergeschikte horeca ter plaatse van dienstverlening;
 • f. wonen;
 • g. aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven;
 • h. short-stay;

met de daarbij behorende:

 • i. tuinen en erven;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. parkeervoorzieningen;
 • l. laad- en losvoorzieningen;
 • m. groen;
 • n. water;
 • o. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op en onder de in 8.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

8.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
8.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.
8.2.4 Onderdoorgang

In aanvulling op het bepaalde in 8.2.2 geldt de volgende regel:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 1' mag tot aan de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies, mits minimaal 80% van de breedte van de betreffende aanduiding vrij blijft van ondersteuningsconstructies.
8.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 8.1, onder e, geldt dat maximaal 10% van het netto-vloeroppervlak van dienstverlening gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV;
 • b. voor de aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven geldt dat maximaal 40% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 60 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • c. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt het bepaalde in 24.2.