direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 3
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 9 Gemengd - 3

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening in de kelder/souterrain en eerste en tweede bouwlaag;
 • b. kantoren in de kelder/souterrain en eerste en tweede bouwlaag;
 • c. bedrijven, met in acht name van het bepaalde in 24.2 in de kelder/souterrain en eerste en tweede bouwlaag;
 • d. creatieve functies, zoals bedoeld in de bij deze regels behorende Bijlage 2 in de kelder/souterrain en eerste en tweede bouwlaag;
 • e. detailhandel in de kelder/souterrain en eerste bouwlaag;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Gemengd - 3 - horeca 1' is horeca van categorie I t/m IV in de kelder/souterrain en eerste en tweede bouwlaag toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Gemengd - 3 - horeca 2' is horeca van categorie I t/m IV in de kelder/souterrain en eerste en tweede bouwlaag toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie C' is horeca C toegestaan in de kelder/souterrain en eerste en tweede bouwlaag;
 • i. ondergeschikte horeca ter plaatse van dienstverlening en detailhandel;
 • j. wonen;
 • k. aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven;
 • l. short-stay;
 • m. wegen en straten;

met de daarbij behorende:

 • n. tuinen en erven;
 • o. nutsvoorzieningen;
 • p. pleinen;
 • q. fiets- en/of voetpaden;
 • r. parkeervoorzieningen met bijbehorende in- en uitritten in maximaal twee bouwlagen onder maaiveld;
 • s. laad- en losvoorzieningen;
 • t. groen;
 • u. water;
 • v. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op en onder de in 9.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

9.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
9.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.
9.2.4 Onderdoorgang

In aanvulling op het bepaalde in 9.2.2 gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 1' mag tot aan de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies, mits minimaal 80% van de breedte van de betreffende aanduiding vrij blijft van ondersteuningsconstructies;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 2' mag tot aan de vloer van de derde bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies, mits minimaal 80% van de breedte van de betreffende aanduiding vrij blijft van ondersteuningsconstructies.
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 4' mag tot aan de vloer van de vijfde bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies, mits minimaal 80% van de breedte van de betreffende aanduiding vrij blijft van ondersteuningsconstructies.
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 7' mag tot aan de vloer van de achtste bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies, mits minimaal 80% van de breedte van de betreffende aanduiding vrij blijft van ondersteuningsconstructies.
9.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 9.1, onder i, geldt dat maximaal 20% van het netto-vloeroppervlak van de detailhandel met een maximum van 20 m² gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV;
 • b. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 9.1, onder i, geldt dat maximaal 10% van het netto-vloeroppervlak van dienstverlening gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV.
 • c. voor detailhandel zoals bedoeld in 9.1, onder e en horeca I t/m horeca IV en horeca C zoals bedoeld in 9.1, onder f t/m h en bedrijven zoals bedoeld in 9.1, onder c, geldt een maximum netto-vloeroppervlakte van 500 m² per vestiging;
 • d. voor horeca van categorie I t/m IV ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Gemengd - 3 - horeca 1' zoals bedoeld in 9.1, onder f, geldt een gezamenlijk maximum netto-vloeroppervlakte van 800 m²;
 • e. voor horeca van categorie I t/m IV ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Gemengd - 3 - horeca 2' zoals bedoeld in 9.1, onder g, geldt een gezamenlijk maximum netto-vloeroppervlakte van 400 m²;
 • f. voor detailhandel zoals bedoeld in 9.1, onder e, geldt een gezamelijk maximum netto-vloeroppervlakte van 2.000 m²;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Gemengd - 3 - alle bouwlagen' zijn niet-woonfuncties, zoals bedoeld in 9.1, onder a t/m d zijn hier toegestaan in alle bouwlagen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - toegangsgebouw' is wonen, zoals bedoeld in 9.1, onder j en niet-woonfuncties, zoals bedoeld in 9.1, a t/m i niet toegestaan;
 • i. voor de aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven geldt dat maximaal 40% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 60 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • j. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt het bepaalde in 24.2.