direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd
Plan: Bestemmingsplan Bredius
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.C0901BPSTD-OH01

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvoorzieningen in alle bouwlagen;
 • b. woningen met inbegrip van ruimten ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit in alle bouwlagen;
 • c. woonzorgwoningen / aanleunwoningen met bijbehorende medische ruimten en kantoren.
 • d. horeca 1, horeca 3 en horeca 4 in de eerste en tweede bouwlaag;
 • e. kantoren, bedrijven en dienstverlening in de eerste bouwlaag;
 • f. gebouwde parkeervoorzieningen in de kelder, het souterrain en/of de eerste bouwlaag met bijbehorende (technische) ruimten, bergingen, toegangsgebouwen en in- en uitritten;
 • g. bergingen, technische ruimten en andere nevenruimten;
 • h. (dak)tuinen en erven;
 • i. rijwegen;
 • j. fiets- en voetpaden;
 • k. groenvoorzieningen
 • l. speelvoorzieningen;
 • m. nutsvoorzieningen;
 • n. afvalinzamelingssystemen;
 • o. water;
 • p. horeca 3 en horeca 4 in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding horeca.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen de bouwvlakken worden gebouwd;
 • b. maximum bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;
 • c. maximum goothoogte: zoals met de aanduiding "maximale goothoogte" staat aangegeven;
 • d. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding "maximale bouwhoogte" staat aangegeven;
 • e. de parkeerkelder als bedoeld in lid 3.1 worden gerealiseerd mag maximaal bestaan uit één bouwlaag;
 • f. de gebouwen mogen slechts worden gebouwd indien er wordt voorzien in een daktuin met een oppervlakte van minimaal 1.200 m2;
 • g. de maximum bouwhoogte als bedoeld onder d mag worden overschreden ten behoeve van dakopbouwen met inachtneming van de volgende bepalingen:
  • 1. dakopbouwen zijn alleen toegestaan op delen van het gebouw waar een maximum goothoogte van 13 meter en een maximum bouwhoogte van 17 meter geldt;
  • 2. op maximaal 10% van het oppervlakte van het onder 1 bedoelde deel van het bestemmingsvlak zijn dakopbouwen toegestaan;
  • 3. de maximale bouwhoogte van een dakopbouw bedraagt 3 meter, gemeten vanaf het hoogste punt van het dak;
  • 4. de afstand tussen de dakopbouw en de bestemmingsgrens dient minimaal 2,5 meter te bedragen;
 • h. de gebouwen als bedoeld onder a mogen slechts worden gebouwd indien aan de zijde van de Zaanstraat minimaal twee onbebouwde ruimten ten behoeve van de realisatie van voldoende waterberging worden gerealiseerd met inachtneming van de volgende bepalingen:
  • 1. per onbebouwde ruimte moet de gevel aan de Zaanstraat over een lengte van minimaal 15 meter onbebouwd blijven;
  • 2. de onbebouwde ruimte moet minimaal 10 meter diep zijn, gemeten vanaf de bestemmingsgrens aan de zijde van de Zaanstraat;
  • 3. de afstand van een onbebouwde ruimte tot de bestemmingsgrens aan de zijde van de bestemming "Recreatie" moet minimaal 10 meter bedragen;
  • 4. de afstand tussen de onbebouwde ruimten onderling moet minimaal 15 meter bedragen;
  • 5. elke onbebouwde ruimte moet een oppervlakte hebben van minimaal 250 m2.
 • i. het dak van de gebouwen mag worden ingericht en gebruikt als dakterras, met dien verstande dat:
  • 1. dakterrassen alleen zijn toegestaan op daken die plat zijn afgedekt;
  • 2. hekwerken zijn toegestaan van maximaal 1,20 meter, gemeten vanaf de te realiseren terrasvloer;
  • 3. daktoegangen zijn toegestaan met een hoogte van maximaal 0,50 meter, gemeten vanaf het dak;
  • 4. de afstand tussen dakterrassen en de dakrand die grenst aan lager gelegen openbare ruimte minimaal 2 meter bedraagt, met dien verstande dat deze bepaling niet geldt voor aanbouwen;
  • 5. de afstand tussen dakterrassen en de dakrand die grenst aan lager gelegen privé buitenruimten of gemeenschappelijke binnentuinen minimaal 1 meter bedraagt, met dien verstande dat deze bepaling niet geldt voor aanbouwen.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt een maximum bouwhoogte van 3 meter, waarbij in geval van de realisatie van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van een daktuin gemeten moet worden vanaf het peil van het dak.

3.2.3 Stille zijde

Het bouwen van een woning is uitsluitend toegestaan indien elke woning is voorzien van minimaal één stille zijde.

3.3 Nadere eisen
 • a. Het dagelijks bestuur stelt, indien akoestisch onderzoek daartoe aanleiding geeft, nadere eisen aan bouwplannen die voorzien in de realisering van woningen met dien verstande dat de woningen worden voorzien van één of meer dove gevels, vliesgevels, geluidsschermen of vergelijkbare geluidwerende voorzieningen:
  • 1. indien geen toereikende hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder zijn vastgesteld en;
  • 2. geen bouwvergunning is verleend voor de bouw van gebouwen met zodanige afschermende werking dat de geluidbelasting op de gevels van de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen lager of gelijk is dan de voorkeursgrenswaarde danwel de vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing voor gevels die zijn afgekeerd van de aan de Spaarndammerdijk, Transformatorweg en Zaanstraat gevestigde bedrijven / inrichtingen en daardoor niet direct worden belast door geluid van deze bedrijven;
 • c. Voor het bepaalde onder b geldt dat het niet realiseren van dove gevels of vliesgevels niet mag leiden tot een beperking in de bedrijfsvoering van genoemde bedrijven;
 • d. Ten aanzien van het bepaalde onder a, b en c geldt dat het dagelijks bestuur van een initiatiefnemer kan verlangen dat voor het bouwplan een akoestisch onderzoek wordt overlegd.
3.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Ten aanzien van de horeca 1, horeca 3 en horeca 4 zoals bedoeld in lid 3.1 onder d en p gelden de volgende bepalingen:
  • 1. maximum totaal aantal vestigingen horeca zoals bedoeld in lid 3.1 onder d: 1;
  • 2. maximum totaal aantal vestigingen horeca zoals bedoeld in lid 3.1 onder p: 1;
  • 3. maximum totaal bruto vloeroppervlak horeca zoals bedoeld in lid 3.1 onder d: 300 m2;
  • 4. maximum totaal bruto vloeroppervlak horeca zoals bedoeld in lid 3.1 onder p: 80 m2;
  • 5. ten aanzien van de horeca 1, 3 en 4 als bedoeld in lid 3.1 onder d geldt dat deze uitsluitend mag worden gerealiseerd indien deze aan minimaal één zijde direct grenst aan de bestemming Recreatie;
  • 6. de onderlinge afstand tussen de horeca 1, 3 en 4 als bedoeld in artikel 3.1 onder d en de horeca 3 en 4 als bedoeld in artikel 3.1 onder p moet minimaal 50 meter bedragen.
 • b. Sportvoorzieningen mogen slechts worden gerealiseerd indien de afstand tussen de sportvoorzieningen en de bestemmingsgrens aan de zijde van de Zaanstraat minimaal 10 meter bedraagt.
 • c. Voor kantoren, bedrijven en dienstverlening zoals bedoeld in lid 3.1 gelden de volgende bepalingen:
  • 1. maximum totaal aantal vestigingen kantoren, bedrijven of dienstverlening samen: 3;
  • 2. maximum bruto vloeroppervlak per vestiging: 200 m2.
 • d. Ten aanzien van de gebouwde parkeervoorzieningen als bedoeld in lid 3.1 geldt dat, voor zover deze worden gerealiseerd in de eerste bouwlaag, de parkeervoorzieningen slechts mogen worden gerealiseerd indien:
  • 1. de afstand tot de bestemming Verkeer minimaal 8 meter bedraagt, zulks met uitzondering van de bijbehorende in- en uitritten;
  • 2. de afstand tot de in lid 3.2 onder h genoemde onbebouwde ruimte minimaal 4 meter bedraagt.