direct naar inhoud van Artikel 11 Verkeer - 1
Plan: Overbrakerpolder 2013
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1005BPSTD-OW02

Artikel 11 Verkeer - 1

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeersareaal;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. fiets- en voetpaden;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. kunstobjecten;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. kiosken ten behoeve van detailhandel en ten behoeve van het gebruik als restaurant (restaurant, koffie- en theehuis, lunchroom, juicebar en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven;
 • i. afvalinzamelingssystemen;
 • j. waterbouwkundige kunstwerken;
 • k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 11.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

11.2.2 Kiosken

Voor het bouwen van kiosken gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 3 meter;
 • b. maximum bruto vloeroppervlak per kiosk: 15 m2;
 • c. kiosken mogen uitsluitend worden gebouwd op voorwaarde dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen.
11.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 6 meter.