direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer - 2
Plan: Overbrakerpolder 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1005BPSTD-VG01

Artikel 12 Verkeer - 2

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorbanen met bijbehorende kunstwerken zoals dijklichamen en viaducten;
 • b. spoorwegemplacementen met bijbehorende opstelsporen;
 • c. bedrijven;
 • d. haltegebouwen, opslagloodsen, technische ruimten en andere nevenruimten;
 • e. opslagterreinen;
 • f. verkeersareaal;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. fiets- en voetpaden;
 • j. kunstobjecten;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. afvalinzamelingssystemen;
 • m. waterbouwkundige kunstwerken;
 • n. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 12.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

12.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage bouwvlak; zoals met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' staat aangegeven;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a en b mag maximaal 2% van het bestemmingsvlak voor zover gelegen buiten het bouwvlak worden bebouwd met inachtneming van een maximale bouwhoogte van 3 meter.
12.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 15 meter
12.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. Ten aanzien van de in lid 12.1 toegestane bedrijven geldt dat uitsluitend bedrijven zijn toegestaan die vallen onder de SBI-code 352 uit de bijgevoegde Bedrijvenlijst, zijnde Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen.
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a zijn ook andere bedrijven toegestaan, indien deze een vergelijkbare milieuhinder hebben als de bedrijven bedoeld onder a.