direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 16 Verkeer

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. parkeervoorzieningen, gebouwd en ongebouwd;
 • d. in- en uitritten ten behoeve van gebouwde parkeervoorzieningen;
 • e. bermen en beplanting (waaronder begrepen water en waterberging);

met dien verstande dat:

 • f. ter plaatse van de aanduiding 'plein', uitsluitend openbare ruimte in de vorm van een dorpsplein is toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'ecologische waarden', natuurontwikkeling in de vorm van een ecologische verbindingszone onder het viaduct.

met de daarbij behorende voorzieningen, zoals:

 • h. bruggenhoofden;
 • i. groenvoorzieningen en faunapassages;
 • j. straatmeubilair;
 • k. ondergrondse afvalcontainers en andere ondergrondse infrastructuur;
 • l. nutsvoorzieningen;
16.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 16.1 genoemde gronden zijn uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming toegestaan, met een bouwhoogte van maximaal 2 meter.

16.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van een motorbrandstoffenverkooppunt.