direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 17 Verkeer - Verblijfsgebied

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten, en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. in- en uitritten ten behoeve van gebouwde parkeervoorzieningen;
 • e. bermen en beplanting (waaronder begrepen water en waterberging);

alsmede voor:

 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - garageboxen' , garageboxen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - ambulante detailhandel', ambulante detailhandel;

met de daarbij behorende voorzieningen, zoals:

 • h. bruggenhoofden;
 • i. groenvoorzieningen en faunapassages;
 • j. straatmeubilair;
 • k. ondergrondse afvalcontainers en andere ondergrondse infrastructuur;
 • l. nutsvoorzieningen.
17.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op en in de in lid 17.1 genoemde gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, met een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a. zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - garageboxen' garageboxen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3 meter.
17.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 17.2 voor speeltoestellen en beeldende kunstwerken tot een hoogte van maximaal 5 meter, mits:

 • a. de verkeersveiligheid daardoor niet wordt belemmerd;
 • b. het gebruik van de aangrenzende bestemmingen daardoor niet onevenredig wordt gehinderd.
17.4 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van een motorbrandstoffenverkooppunt.