direct naar inhoud van Artikel 18 Water
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 18 Water

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangegeven gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterwegen;
 • b. watergangen en waterlopen, waterpartijen, zoals sloten en beken;
 • c. waterkering;
 • d. waterberging;
 • e. afwateringskanalen;
 • f. waterhuishouding;
 • g. waterstaatkundige werken;
 • h. vijvers;

met de daarbij behorende:

 • i. groenvoorzieningen;
 • j. bruggen en andere oeververbindingen;
 • k. sluizen en andere vergelijkbare voorzieningen;
 • l. nutsvoorzieningen.

alsmede voor:

 • m. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats', ligplaatsen voor woonschepen.
18.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 18.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats gelden de volgende maxima:
  • 1. 8 woonschepenligplaatsen;
  • 2. goothoogte: 4,20 meter;
  • 3. bouwhoogte: 5 meter;
  • 4. breedte: 6.05 meter;
 • b. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte andere bouwwerken: 2 meter;
  • 2. afstand tot de kade of oever: aanlegsteigers 1,50 meter;
  • 3. bebouwingsoppervlakte aanlegsteigers: 8 m².
18.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het zonder ligplaats aan- of afmeren of afgemeerd houden van schepen;
 • b. een plaats innemen met woonboten, woonschepen en/of woonarken buiten de aanduiding 'woonschepenligplaatsen'.