direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen - Woonwagenstandplaatsen
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 20 Wonen - Woonwagenstandplaatsen

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaatsen' aangewezen gronden zijn bestemd voor de inrichting van standplaatsen ten behoeve van woonwagens met de daarbij behorende sanitaire ruimten/bijgebouwen/aan- en uitbouwen, overkappingen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, verhardingen en erven.

20.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Standplaatsen:
  • 1. Woonwagenstandplaatsen: maximaal 10 woonwagenstandplaatsen;
  • 2. per woonwagenstandplaats is niet meer dan 1 woonwagen toegestaan of een woning op een bouwperceel in plaats van een woonwagen;
 • b. Situering:
  • 1. woonwagens/woningen en bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
  • 2. buiten het bouwvlak is geen bebouwing toegestaan;
  • 3. de onderlinge afstand tussen de woonwagens/woningen: tenminste 5 meter;
  • 4. afstand watergang; tenminste 2 meter;
 • c. Maatvoering:
  • 1. bouwhoogte: 7.50 meter;
  • 2. goothoogte: 4 meter;
  • 3. bijgebouwen en overkappingen per woonwagen: 20 m²;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder b en c gelden bestaande afwijkingen als regel, indien daarvoor in het verleden een vergunning is verleend;
 • e. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte erfafscheiding: 2 meter;
  • 2. bouwhoogte overige bouwwerken: 2.50 meter.
20.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

20.3.1 Gebruiksregels

Praktijk- of vrije beroepsuitoefening of consumentverzorgende dienstverlening aan huis is toegestaan onder de voorwaarden dat:

 • a. de woning moet in overwegende mate haar woonfunctie behouden, en het huisgebonden beroep moet een ruimtelijke uitwerking of uitstraling hebben die geen onevenredige afbreuk doet aan de woonfunctie van de betreffende woning en de omliggende woningen in dezelfde straat;
 • b. de praktijk of het vrije beroep of de consumentverzorgende dienstverlening wordt uitgeoefend door degene die in de woning zijn hoofdverblijf heeft;
 • c. maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning mag voor het huisgebonden beroep gebruikt worden.
20.3.2 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van woonwagen en standplaats voor bedrijfsactiviteiten;
 • b. het gebruik woonwagen en standplaats voor bedrijfsmatige buitenopslag en buitenstalling.