direct naar inhoud van Artikel 21 Leiding - Gas
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 21 Leiding - Gas

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Gas aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een gasleiding met de daarbij behorende beschermingszone, waarbij de bestemming Leiding - Gas voorrang heeft op de andere daar voorkomende bestemmingen.

21.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

21.2.1 Verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor afwijken te bouwen of te laten bouwen op de voor Leiding - Gas mede bestemde gronden.

21.2.2 Uitzonderingen

Het onder 21.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op bebouwing ten behoeve van de gasleiding met een maximale bouwhoogte van 4 meter.

21.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het verbod in 21.2.1, voor het bouwen volgens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits de bouw verenigbaar is met de belangen van de gasleiding en de leidingbeheerder daarover heeft geadviseerd.

21.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
21.4.1 Verbod

Het is verboden om op de voor Leiding - Gas aangewezen gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor de uitvoering van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden:

 • a. het afgraven of ophogen van gronden;
 • b. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
 • c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • d. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
 • e. aanleggen van onder- en/of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en de daarmee verband houdende constructies en/of installaties;
 • f. het beplanten met diepwortelende beplanting;
 • g. het vellen, rooien van bomen en andere houtopstanden.
21.4.2 Uitzonderingen

Het in 21.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud van de gronden;
 • b. noodzakelijk zijn voor de realisering van een bouwwerk waarvoor een bouwvergunning is verleend of die vergunningvrij kunnen worden gebouwd;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerking treding van dit plan.
21.4.3 Toetsingscriteria

De in 21.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien:

 • a. de werken en/of werkzaamheden nodig zijn voor de realisering of handhaving van de aan de gronden gegeven bestemming, functies of waarden;
 • b. de werken en/of werkzaamheden verenigbaar zijn met de belangen van de gasleiding en de leidingbeheerder daarover heeft geadviseerd.