direct naar inhoud van Artikel 22 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 22 Waarde - Cultuurhistorie

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Cultuurhistorie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden van het Dorp Sloten, die bestaan uit:

 • dorpse bebouwing langs de historisch structuren van Sloterweg en Osdorperweg;
 • steegjes met doorzichten naar het achterland aan de zuidzijde van de Sloterweg;
 • Hollandse lindes rond de Rooms Katholieke Kerk;
 • 2 beuken voor Sloterweg 1252;

waarbij de bestemming Waarde - Cultuurhistorie voorrang heeft op de andere daar voorkomende bestemmingen.

22.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. handhaven van de bestaande goot- en bouwhoogte;
 • b. handhaven van de bestaande kapvorm;
 • c. handhaven van de bestaande nokrichting;
 • d. handhaven van de bestaande gevelindeling.
22.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de omvang en de situering van de bebouwing ter bescherming van de cultuurhistorische waarden.

22.4 Afwijken van de bouwregels
 • a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2 ten behoeve van een afwijking van de bestaande maatvoering en te bouwen volgens de medebestemming, in het geval binnen de bestaande maatvoering niet kan worden voldaan aan de normen voor nieuwbouw volgens het Bouwbesluit.
 • b. Alvorens het bevoegd gezag beslist over een afwijking winnen zij eerst schriftelijk advies in bij een cultuurhistorisch deskundige over de vraag of de in lid 1 genoemde waarden als gevolg van de beoogde afwijking niet onevenredig worden aangetast en of er nadere eisen moeten worden gesteld ter bescherming van de cultuurhistorische waarden.
22.5 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

De gronden en opstallen mogen niet worden gebruikt op een wijze die afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarden van Dorp Sloten.

22.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.6.1 Algemeen

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor de uitvoering van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • b. het graven of dempen van waterlopen en/of waterpartijen;
 • c. het verwijderen van bodemvegetaties, riet en andere oevervegetatie;
 • d. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanleggelegenheden.
22.6.2 Uitzondering

Het in lid 22.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen.
22.6.3 Voorwaarden
 • a. De in lid 22.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden van het Dorp Sloten.
 • b. De in lid 22.6.1 genoemde vergunning moet worden geweigerd indien de cultuurhistorische waarden van het Dorp Sloten worden geschaad en dat niet kan worden voorkomen door voorschriften op te nemen in de omgevingsvergunning.