direct naar inhoud van Artikel 24 Waterstaat - Waterkering
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 24 Waterstaat - Waterkering

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de waterkering en de waterstaat, waarbij de bestemming Waterstaat - Waterkering voorrang heeft op de andere daar voorkomende bestemmingen.

24.2 Bouwregels

Op en onder de in 24.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met een bouwhoogte van maximaal 2 meter.

24.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 24.2 ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de medebestemming, mits daartegen uit hoofde van de waterstaatsbelangen geen overwegende bezwaren bestaan en de waterbeheerder daar vooraf over is gehoord.

24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
24.4.1 Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor de uitvoering van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • b. het aanleggen en/of verharden van paden;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • d. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en opgaande beplanting;
 • e. het graven of dempen van waterlopen en/of waterpartijen;
 • f. verbreden of verdiepen van plassen, sloten of andere watergangen;
 • g. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen;
 • h. het verwijderen van bomen, houtgewas, de verwijdering van bodemvegetaties, riet en andere oevervegetatie;
 • i. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanleggelegenheden;
 • j. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensieve dagrecreatief medegebruik.
24.4.2 Uitzondering

Het in 24.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen.
24.4.3 Voorwaarden
 • a. De in 24.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de waterstaat en de waterbeheerder daar vooraf over is gehoord.
 • b. De in 24.4.1 genoemde vergunning moet worden geweigerd indien de belangen van de waterstaat onevenredig worden geschaad en dat niet kan worden voorkomen door voorwaarden op te nemen in de aanlegvergunning, waarover de waterbeheerder vooraf is gehoord.