direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch met waarden
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 3 Agrarisch met waarden

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch met waarden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. agrarisch natuurbeheer;
 • b. het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het open weidelandschap dat bestaat uit open weidelandschap, grasland, strokenverkaveling, kavelsloten en de daarbij behorende flora en fauna.
3.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op en onder de in lid 3.1 genoemde gronden zijn uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 1.50 meter.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van:

 • a. de gronden voor boomteelt;
 • b. de gronden voor bebossing;
 • c. de aanleg van paardenbakken, al dan niet met omheiningen en verlichting.
3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.4.1 Algemeen

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor de uitvoering van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • b. het aanleggen en/of verharden van paden;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • d. het graven of dempen van waterlopen en/of waterpartijen;
 • e. verbreden of verdiepen van plassen, sloten of andere watergangen;
 • f. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen;
 • g. het verwijderen van bodemvegetaties, riet en andere oevervegetatie;
 • h. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanleggelegenheden;
 • i. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensieve dagrecreatief medegebruik.
3.4.2 Uitzondering

Het in lid 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en beheer betreffen of beheer volgens de gedragscode;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen.
3.4.3 Voorwaarden

De in lid 3.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het open weidelandschap.