direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een bedrijf in de categorieën A en B van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging;

alsmede voor:

 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - paardenstal', een paardenstal;

met dien verstande dat:

 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', uitsluitend een bedrijfswoning is toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'gemaal', uitsluitend een gemaal;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'hovenier', uitsluitend een hoveniersbedrijf is toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening', uitsluitend een nutsvoorziening is toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel-kaasmakerij', uitsluitend een kaasmakerij en kaaswinkel is toegestaan;

met de daarbij behorende

 • h. bedrijfsgebouwen, tuinen en erven, groen, water, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, nutsvoorzieningen.
4.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

4.2.1 Algemeen
 • a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding (bw) is maximaal 1 bedrijfswoning toegestaan.
4.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende maxima:

 • a. bebouwingspercentage: 100 % van het bouwvlak, tenzij op plankaart anders is aangegeven;
 • b. bebouwingspercentage: ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' mag het aangeduide percentage niet worden overschreden;
 • c. bouwhoogte: ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de aangeduide hoogte niet worden overschreden;
 • d. goothoogte en bouwhoogte: ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de aangeduide hoogtes niet worden overschreden;
4.2.3 Bedrijfswoning

Voor bedrijfswoningen gelden de volgende maxima:

 • a. goothoogte: 6 meter;
 • b. bouwhoogte: 9 meter;
 • c. dakhelling van de kap: 80 graden;
 • d. inhoud: 500 m³;
 • e. bijgebouwen/aan- en uitbouwen bij een bedrijfswoning: 50 m².
4.2.4 Andere bouwwerken

voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:

 • a. vlaggenmasten: 8 meter
 • b. hijs- en takelinrichtingen: 10 meter;
 • c. erafscheidingen: 3 meter;
 • d. bebouwingsoppervlakte overkappingen: 20 m².
4.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

4.3.1 Gebruiksregels

kantoren zijn slechts toegestaan ten behoeve van de toegelaten bedrijven tot een maximum van 30% van de brutovloeroppervlakte.

4.3.2 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:

 • a. detailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel;
 • b. horeca.