direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijventerrein
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 5 Bedrijventerrein

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven in de categorieën 2 t/m 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein;
 • b. kantoren;

alsmede voor:

 • c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', een dartvereniging met verkoop dartartikelen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg;

met de daarbij behorende:

 • e. bedrijfsgebouwen, tuinen en erven, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, nutsvoorzieningen;
 • f. wegen, paden, verblijfsgebieden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en andere op een bedrijventerrein voorkomende functies;

met dien verstande dat:

 • g. geen risicovolle inrichtingen zijn toegestaan;

5.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

5.2.1 Algemeen

per bedrijf mag maximaal 80% van het bouwperceel worden bebouwd, met dien verstande dat voor bestaande situaties met een hoger bebouwingspercentage, dit bestaande bebouwingspercentage als maximum geldt;

5.2.2 Bedrijfsgebouwen
 • a. de bedrijfsgebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
 • b. bedrijfsgebouwen moeten tenminste 2 meter uit de grens van het bouwperceel worden gebouwd, met dien verstande dat voor bestaande bedrijfsgebouwen op kortere afstand van de perceelsgrens deze kortere afstand als minimum geldt;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de aangeduide hoogte niet worden overschreden.
5.2.3 Bedrijfswoning

Voor bedrijfswoningen gelden de volgende maxima:

 • a. goothoogte: 6 meter;
 • b. bouwhoogte: 10 meter;
 • c. inhoud: 500 m³;
 • d. dakhelling van de kap: 80 graden;
 • e. bijgebouwen/aan- en uitbouwen: 50 m².
5.2.4 Andere bouwwerken

De bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt maximaal:

 • a. vlaggenmasten: 8 meter
 • b. hijs- en takelinrichtingen: 10 meter;
 • c. erfafscheidingen: 3 meter;
 • d. overige andere bouwwerken: 3 meter.
5.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:

 • a. detailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel;
 • b. horeca.