direct naar inhoud van Artikel 6 Cultuur en ontspanning
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 6 Cultuur en ontspanning

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Cultuur en ontspanning aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. atelier en galerie;
 • b. museum;
 • c. horeca van categorie 1 en 2, ondergeschikt aan en ten dienste van de functies onder a en b;

alsmede voor:

 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - karakteristiek': de instandhouding van een karakteristieke stellingmolen;

met de daarbij behorende:

 • e. gebouwen, tuinen en erven, groen, water, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen.
6.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. voor gebouwen gelden de volgende maxima:
  • 1. bebouwingspercentage: 100 % van het bouwvlak;
  • 2. de bestaande bouwhoogte van de karakteristieke stellingmolen dient te worden gehandhaafd;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen deze aangeduide hoogtes niet worden overschreden;
 • c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte erfafscheiding voor de voorgevel: 1 meter;
  • 2. bouwhoogte erfafscheiding achter de voorgevel: 2 meter;
  • 3. bouwhoogte overige bouwwerken: 3 meter;
  • 4. bebouwingsoppervlakte overkappingen: 20 m².
6.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van horeca in categorie 3 en horeca die niet ondergeschikt is en niet ten dienste van de bestemming staat.