direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 8 Gemengd

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ateliers;
 • b. bedrijven in de categorie├źn A en B van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging;
 • c. detailhandel;
 • d. dienstverlening;
 • e. wonen;

alsmede voor:

 • f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca t/m categorie 2': horeca tot en met categorie 2 van de bij deze regels behorende Staat van horeca-activiteiten;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk', maatschappelijke dienstverlening;

met de daarbij behorende:

 • h. gebouwen, tuinen en erven, groen, water, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen.
8.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. voor gebouwen gelden de volgende maxima:
  • 1. bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: maximaal 100 % van het bouwvlak;
  • 2. bebouwingspercentage buiten het bouwvlak: maximaal 65% van het desbetreffende bouwperceel waarbij de bebouwing binnen het bouwvlak moet worden meegeteld;
  • 3. goothoogte binnen het bouwvlak: 4 meter, tenzij op de plankaart een andere goothoogte is aangeduid;
  • 4. bouwhoogte binnen bouwvlak: 10 meter, tenzij op de plankaart een andere bouwhoogte is aangeduid;
  • 5. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de aangeduide hoogtes niet worden overschreden;
  • 6. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de aangeduide hoogte niet worden overschreden
  • 7. goot- en bouwhoogte buiten het bouwvlak: maximaal 3 respectievelijk 5 meter;
  • 8. per detailhandelsvestiging mag de breedte van de voorgevel niet meer dan 11 meter bedragen;
 • b. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte erfafscheiding voor de voorgevel: 1 meter;
  • 2. bouwhoogte erfafscheiding achter de voorgevel: 2 meter;
  • 3. bouwhoogte overige bouwwerken: 3 meter;
  • 4. bebouwingsoppervlakte overkappingen: 20 m┬▓.
8.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de omvang en situering van de bebouwing, ten einde een goede ontsluiting van de percelen en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten te garanderen.

8.4 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

8.4.1 Gebruiksregels

praktijk- of vrije beroepsuitoefening of consumentverzorgende dienstverlening aan huis is toegestaan onder de voorwaarden dat:

 • a. de woning moet in overwegende mate haar woonfunctie behouden, en het huisgebonden beroep moet een ruimtelijke uitwerking of uitstraling hebben die geen onevenredige afbreuk doet aan de woonfunctie van de betreffende woning en de omliggende woningen in dezelfde straat;
 • b. de praktijk of het vrije beroep of de consumentverzorgende dienstverlening wordt uitgeoefend door degene die in de woning zijn hoofdverblijf heeft;
 • c. maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning mag voor het huisgebonden beroep gebruikt worden.

8.4.2 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: het dempen van watergangen.