direct naar inhoud van Artikel 9 Groen
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. plantsoenen, parken en groenvoorzieningen;
 • b. extensief dagrecreatief gebruik met bijbehorende kleinschalige voorzieningen;
 • c. openbare ruimte;
 • d. waterlopen en waterpartijen;
 • e. faunapassages;

met de daarbij behorende:

 • f. voet- en fietspaden, in- en uitritten naar percelen, bruggenhoofden, straatmeubilair, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen;

alsmede voor:

 • g. ter plaatse van de aanduiding 'ecologische waarde', natuurontwikkeling in de vorm van een ecologische verbindingszone met de daarbij behorende voorzieningen.
9.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op en onder de in lid 9.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. maximale bouwhoogte: 2 meter;
 • b. maximale bebouwingsoppervlakte: 8 m².
9.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:

 • a. detailhandel;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. verblijfsrecreatie;
 • d. tuin.
9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.4.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'ecologische waarde' is het verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor de uitvoering van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • b. het aanleggen en/of verharden van paden;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • d. het graven of dempen van waterlopen en/of waterpartijen;
 • e. verbreden of verdiepen van plassen, sloten of andere watergangen;
 • f. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen;
 • g. het verwijderen van bodemvegetaties, riet en andere oevervegetatie;
 • h. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanleggelegenheden;
 • i. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensieve dagrecreatief medegebruik.
9.4.2 Uitzondering

Het in lid 9.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, bouwen en werkzaamheden welke:

 • a. worden uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone;
 • b. het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • d. noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen.
9.4.3 Voorwaarden

De in lid 9.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het open weidelandschap.