direct naar inhoud van Artikel 10 Maatschappelijk - Openbare dienstverlening
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

Artikel 10 Maatschappelijk - Openbare dienstverlening

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Openbare dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. onderkomens, garages, opslag en werkplaatsen voor overheidsdiensten;

met de daarbij behorende:

 • b. voet- en fietspaden;
 • c. tuinen en erven;
 • d. kantoorruimte, ondergeschikt aan en ten dienste van deze bestemming;
 • e. bergingen en andere nevenruimten;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. ontsluitingen
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. kunstwerken;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met dien verstande dat:

 • k. in de eerste plaats het bepaalde in artikel 17 van toepassing is voor zover de gronden mede zijn bestemd voor Waterstaat - Waterkering.
10.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 10.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. voor gebouwen gelden de volgende maxima:
  • 1. bebouwingspercentage: het bebouwingspercentage per bouwvlak zoals dat op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangeduid;
  • 2. bouwhoogte: 12 meter;
 • c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte erfafscheiding: 2 meter;
  • 2. bouwhoogte kunstwerken: 5 meter;
  • 3. bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 12 meter.
10.3 Nadere eisen

Het dagelijks bestuur is bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de plaatsing van bouwwerken voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

10.4 Specifieke gebruiksregels
10.4.1 Gebruiksregels

Voor de in lid 10.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen:

 • a. parkeergelegenheid dient binnen het bestemmingsvlak te worden gerealiseerd en niet in de openbare ruimte.
10.4.2 Strijdig gebruik

In aanvulling op het algemene gebruiksverbod in artikel 20 wordt tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:

 • a. horeca als hoofd- en nevenactiviteit;
 • b. detailhandel.