direct naar inhoud van Artikel 12 Recreatie
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

Artikel 12 Recreatie

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. nutstuinen, met de daarbij behorende bebouwing, paden en watergangen;
 • b. kunstwerken;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. parkeervoorzieningen.
12.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 12.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

 • a. per nutstuin is maximaal 1 gebouw toegestaan met een oppervlakte van maximaal 9 m² en een bouwhoogte van maximaal 2,50 meter;
 • b. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte kunstwerken: 5 meter;
  • 2. bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 2,50 meter.
12.3 Nadere eisen

Het dagelijks bestuur is bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de plaatsing van bouwwerken voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

12.4 Specifieke gebruiksregels
12.4.1 Strijdig gebruik

In aanvulling op het algemene gebruiksverbod in artikel 20 wordt tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:

 • a. verblijfsrecreatie;
 • b. horeca als hoofd- en nevenactiviteit.