direct naar inhoud van Artikel 15 Wonen
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

Artikel 15 Wonen

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. praktijk of vrije beroepsuitoefening aan huis;
 • c. consumentverzorgende dienstverlening aan huis;
 • d. zakelijke dienstverlening aan huis;
 • e. shortstay;

met de daarbij behorende:

 • f. tuinen en erven
 • g. bergingen en andere nevenruimten;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. ontsluitingen;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. kunstwerken.

met dien verstande dat:

 • l. in de eerste plaats het bepaalde in artikel 17 van toepassing is voor zover de gronden mede zijn bestemd voor Waterstaat - Waterkering.
15.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 15.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen;

 • a. voor gebouwen gelden de volgende maxima:
  • 1. wooneenheden: niet meer dan het op de verbeelding aangeduide 'maximum aantal woonheden'';
  • 2. bebouwingspercentage: 100%;
  • 3. bouwhoogte: 6 meter;
 • b. voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte erfafscheiding achter de voorgevellijn: 2 meter;
  • 2. bouwhoogte erfafscheiding voor de voorgevellijn: 1 meter;
  • 3. bouwhoogten kunstwerken: 5 meter;
  • 4. bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 2,50 meter.
15.3 Nadere eisen

Het dagelijks bestuur is bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de plaatsing van bouwwerken voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

15.4 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 15.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen:

15.4.1 Gebruiksregels
 • a. praktijk- of vrije beroepsuitoefening of consumentverzorgende dienstverlening aan huis is toegestaan onder de voorwaarden dat:
  • 1. de woonfunctie niet wordt verdrongen;
  • 2. de praktijk of het vrije beroep of de consumentverzorgende dienstverlening wordt uitgeoefend door degene die in de woning zijn hoofdverblijf heeft;
 • b. parkeergelegenheid dient binnen het bestemmingsvlak te worden gerealiseerd en niet in de openbare ruimte.
15.4.2 Strijdig gebruik

In aanvulling op het algemene gebruiksverbod in artikel 20 wordt tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van bijgebouwen bij een woning ten dienste van bewoning;
 • b. horeca als hoofd- en nevenactiviteit.