direct naar inhoud van Artikel 17 Waterstaat - Waterkering
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

Artikel 17 Waterstaat - Waterkering

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de waterkering en de waterstaat.

17.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 17.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met een bouwhoogte van maximaal 2 meter.

17.3 Afwijken van de bouwregels

Het dagelijks bestuur is bevoegd met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 17.2 ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de medebestemming, mits daartegen uit hoofde van de waterstaatsbelangen geen overwegende bezwaren bestaan en de waterbeheerder daar vooraf over is gehoord.

17.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
17.4.1 Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning van het dagelijks bestuur de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • b. het aanleggen en/of verharden van paden;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • d. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en opgaande beplanting;
 • e. het graven of dempen van waterlopen en/of waterpartijen;
 • f. verbreden of verdiepen van plassen, sloten of andere watergangen;
 • g. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen; het verwijderen van bomen, houtgewas, de verwijdering van bodemvegetaties, riet en andere oevervegetatie;
 • h. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanleggelegenheden;
 • i. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensieve dagrecreatief medegebruik of het natuur- en milieu-educatief medegebruik.
17.4.2 Uitzondering

Het in lid 17.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen.
17.4.3 Voorwaarden
 • a. De in lid 17.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de waterstaat en de waterbeheerder daar vooraf over is gehoord.
 • b. De in lid 17.4.1 genoemde omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de belangen van de waterstaat onevenredig worden geschaad en dat niet kan worden voorkomen door voorwaarden op te nemen in de omgevingsvergunning, waarover de waterbeheerder vooraf is gehoord.