direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. openbare ruimte:
 • c. water, watergangen en oeververbindingen;
 • d. waterberging en waterbeheer met de daarbij behorende voorzieningen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - tram', trambanen met bovenleiding;

met de daarbij behorende:

 • f. voet- en fietspaden;
 • g. bruggen;
 • h. straatmeubilair;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. kunstwerken;
 • l. faunapassages en andere faunavoorzieningen;
 • m. ontsluitingen;

met dien verstande dat:

 • n. in de eerste plaats het bepaalde in artikel 16 van toepassing is voor zover de gronden mede zijn bestemd voor Leiding - Leidingstrook;
 • o. in de eerste plaats het bepaalde in artikel 17 van toepassing is voor zover de gronden mede zijn bestemd voor Waterstaat - Waterkering.
8.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 8.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende maxima:

 • a. bebouwingspercentage: 1%;
 • b. bouwhoogte erfafscheiding: 2 meter;
 • c. bouwhoogte kunstwerken: 5 meter;
 • d. bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 4 meter.
8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 Strijdig gebruik

In aanvulling op het algemene gebruiksverbod in artikel 20 wordt tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:

 • a. opslag;
 • b. paardenbakken;
 • c. parkeren;
 • d. het dempen van watergangen, anders dan voor de toegang tot een perceel of voor waterbeheer.
8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.4.1 Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning van het dagelijks bestuur de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het dempen of graven van waterlopen en/of waterpartijen;
 • b. verbreden of verdiepen van plassen, sloten of andere watergangen;
 • c. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanleggelegenheden.
8.4.2 Uitzondering

Het in lid 8.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen.
8.4.3 Voorwaarden
 • a. De in lid 8.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke en de cultuurhistorische waarden van het gebied.
 • b. De in lid 8.4.1 genoemde omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden onevenredig worden aangetast en dat niet kan worden voorkomen door voorwaarden in de omgevingsvergunning op te nemen.