direct naar inhoud van Artikel 9 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

Artikel 9 Maatschappelijk - Begraafplaats

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. begraafplaats;
 • b. uitvaartcentrum;
 • c. crematorium;
 • d. voorzieningen voor begraven en cremeren;
 • e. strooiweide;
 • f. horeca als nevenactiviteit;

met de daarbij behorende:

 • g. voet- en fietspaden;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. kunstwerken;
 • l. ontsluitingen;

met dien verstande dat:

 • m. in de eerste plaats het bepaalde in artikel 17 van toepassing is voor zover de gronden mede zijn bestemd voor Waterstaat - Waterkering.
9.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 9.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden;
 • b. voor gebouwen gelden de volgende maxima:
  • 1. bebouwd oppervlak: 7.000 m²;
  • 2. bouwhoogte: 9 meter;
 • c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. de bouwhoogte erfafscheiding: 2 meter;
  • 2. bouwhoogte kunstwerken: 5 meter;
  • 3. bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 2,5 meter.
9.3 Nadere eisen

Het dagelijks bestuur is bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de plaatsing van bouwwerken voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

9.4 Specifieke gebruiksregels
9.4.1 Gebruiksregels

Voor de in lid 9.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen:

 • a. parkeergelegenheid dient binnen het bestemmingsvlak te worden gerealiseerd en niet in de openbare ruimte.
9.4.2 Strijdig gebruik

n aanvulling op het algemene gebruiksverbod in artikel 20 wordt tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:

 • a. horeca als hoofdactiviteit;