direct naar inhoud van Artikel 21 Algemene aanduidingsregels
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

Artikel 21 Algemene aanduidingsregels

21.1 Geluidzone - industrie
21.1.1 Geluidzone - industrie Schiphol
  • a. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie Schiphol' zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het Industrieterrein 'Schiphol' op geluidsgevoelige bestemmingen.
  • b. In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen geldt ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie Schiphol' de volgende regel:
    • 1. een op grond van de andere aangewezen bestemmingen toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding daarvan, welk aangemerkt kan worden als een geluidsgevoelige bestemming, mag slechts worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het Industrieterrein 'Schiphol' op de gevels van dit gebouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.
21.1.2 Geluidzone - industrie betonmortel
  • a. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie betonmortel' zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege Cementbouw BV op de Lijnderdijk 191-193 te Lijnden op geluidsgevoelige bestemmingen;
  • b. In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen geldt ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie - betonmortel' de volgende regel:
    • 1. een op grond van de andere aangewezen bestemmingen toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding daarvan, welk aangemerkt kan worden als een geluidsgevoelige bestemming, mag slechts worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege Cementbouw BV op de Lijnderdijk 191-193 te Lijnden op de gevels van dit gebouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.
21.2 Luchtvaartverkeerszone - LIB
21.2.1 Luchtvaartverkeerzone - artikel 2.2.1 LIB

Ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaartverkeerzone - LIB' gelden de beperkingen met betrekking tot bebouwing uit artikel 2.2.1 van het LIB, indien bebouwing is gelegen binnen de met nummer 4 aangewezen gronden, zoals is aangegeven in Bijlage 2.

21.2.2 Luchtvaartverkeerzone - artikel 2.2.2 LIB

Ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaartverkeerzone - LIB' gelden de beperkingen met betrekking tot de hoogte van bouwwerken uit artikel 2.2.2 van het LIB, indien bebouwing is gelegen binnen de vlakken, zoals is aangegeven in Bijlage 3.

21.2.3 Luchtvaartverkeerzone - artikel 2.2.3 LIB

Ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaartverkeerzone - LIB' gelden de beperkingen met betrekking tot activiteiten die een sterke aantrekkingskracht op vogels kunnen hebben uit artikel 2.2.3 van het LIB, indien bebouwing is gelegen binnen de zone, zoals is aangegeven in Luchtvaartverkeerzone - LIB art. 2.2.3.

21.3 Veiligheidszone - lpg

In afwijking van hoofdstuk 2 geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' geen nieuwe gevoelige of beperkt gevoelige functies zijn toegestaan als bedoeld in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zoals deze gelden ten tijde van de tervisielegging van dit plan.

21.4 Vrijwaringszone - weg

In afwijking van hoofdstuk 2 geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone weg' geen nieuwe bouwwerken mogen worden gesitueerd.