direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

1.3 Leeswijzer

In Hoofdstuk 1 wordt de aanleiding voor onderhavig bestemmingsplan en de ligging en begrenzing van
het plangebied aangegeven. Hoofdstuk 2 geeft de bestaande ruimtelijke en functionele structuur weer van het plangebied. In Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het relevante Rijks-, provinciale, regionale en gemeentelijke beleid ten aanzien van de ruimtelijke en functionele structuur. In Hoofdstuk 4 wordt een beschrijving van de ontwikkelingen in het plangebied gegeven. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 5 ingegaan op de verschillende milieutechnische en overige ruimtelijke aspecten. Bekeken wordt of het onderhavige plan geen belemmeringen daartoe oplevert dan wel ondervindt. Hoofdstuk 6 gaat in op hoe het beleid en de planuitgangspunten/-doelstellingen zijn verwoord in de regels. Op deze regels wordt een toelichting gegeven. Als laatste wordt in Hoofdstuk 7 ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en de maatschappelijke uitvoerbaarheid.