direct naar inhoud van 5.1 Milieuzonering
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

5.1 Milieuzonering

5.1.1 Algemeen

Doordat er binnen het plangebied verschillende bedrijven gevestigd zijn, zijn gemeenten in het kader van een goede ruimtelijke ordening verplicht een bestemmingsplanregeling te treffen die recht doet aan de gevestigde bedrijven, maar ook garanties geeft voor een goede kwaliteit van de leefomgeving. Als uitgangspunt geldt dat milieubelastende en hindergevoelige functies ruimtelijk van elkaar worden gescheiden.

In het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (SvB) uit de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering d.d. 2009. Deze publicatie is beter bekend onder de noemer 'het Paarse boekje'. In deze Staat wordt met behulp van een indeling in categorieën op basis van de SBI-codering aangegeven of de milieubelasting van een bedrijf of een bedrijfsactiviteit ten opzichte van een hindergevoelige functie toelaatbaar kan zijn. Aan deze categorieën worden bepaalde omgevingstypen en/of richtafstanden gekoppeld. Onderscheid wordt gemaakt tussen de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar, waarbij geldt dat de grootste richtafstand bepalend is voor de milieucategorie waarin de betreffende milieubelastende activiteit is ingedeeld. Het betreft hier een indicatieve algemene regeling en is met name bedoeld bij het bestemmen van nog niet verwezenlijkte situaties. Bij bestaande situaties kan worden afgeweken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Steeds zal bekeken moeten worden of er specifieke omstandigheden zijn die een andere overweging rechtvaardigen.

5.1.2 Gevoelige bestemmingen, gebiedstypen en richtafstanden

In het paarse boekje is een tweetal gebiedstypen te onderscheiden; 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. Gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen ook andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Gebieden langs hoofdinfrastructuur behoren eveneens tot gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. In relatie tot de gebiedstypen "rustige woonwijk" en "gemengd gebied" zijn richtafstanden opgenomen in het Paarse Boekje:

Milieucategorie   Rustige woonwijk   Gemengd gebied  
1   10 m   0 m  
2   30 m   10 m  
3.1   50 m   30 m  
3.2   100 m   50 m  
4.1   200 m   100 m  
4.2   300 m   200 m  
5.1   500 m   300 m  
5.2   700 m   500 m  
5.3   1.000 m   700 m  
6   1.500 m   1.000 m  

De richtafstanden uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van gemengd gebied. In principe kunnen twee soorten zoneringen worden toegepast. De eerste is de zogenaamde uitwaartse zonering, waarbij het bedrijf als uitgangspunt wordt genomen (zie afbeelding 14). Binnen de zonering worden geen gevoelige functies toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01_0014.jpg"

Afbeelding 14: uitwaartse zonering

De tweede benaderingswijze is de inwaartse zonering, waarbij uit wordt gegaan van de gevoelige functies als basis (zie afbeelding 15). De afstand tot deze functies bepaalt de toelaatbaarheid van bedrijven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01_0015.jpg"

Afbeelding 15: inwaartse zonering

5.1.3 Milieuzonering

Als zodanig is de bebouwing rond en in het plangebied aan te merken als gemengd gebied. Naast de woningen, onder ander aan de Lutkemeerweg, komen ook andere functies voor zoals bedrijven en horeca binnen de bestemming Gemengd. In dit bestemmingsplan wordt dan ook niet de omgevingskwaliteit nagestreefd van een rustige woonwijk. Onderstaand zal in worden gegaan op de wijze waarop invulling is gegeven aan de zonering.

  • a. Bedrijven

Het plangebied is vooral bestemd voor bedrijven tot en met categorie 3.1 en 3.2. Deze bedrijven zijn gesitueerd op de gronden die in het bestemmingsplan zijn bestemd als Bedrijf, Gemengd - 1, Gemengd - 3 en Gemengd - 4. Ter plaatse van het bestemmingsvlak Bedrijf zijn overwegend bedrijven toegestaan tot een maximale categorie 3.2. Op een aantal plaatsen is een maximale categorie van 3.1 toegestaan. Dit zijn de gronden die nabij woningen zijn gelegen. Indien de milieuzonering voor dit type bedrijven volledig zou worden toegepast, zou dit kunnen betekenen dat zij in hun functioneren worden beperkt. Om geen afbreuk te doen aan de bedrijfsvoering is in dit bestemmingsplan een conserverende regeling getroffen.

Het enige bedrijf met een hogere categorie dan 3.2 betreft het LPG-tankstation op de Ookmeerweg 501. Dit bedrijf ligt in het zuiden van het plangebied en is een bedrijf dat valt in categorie 4.1. Naast dit bedrijf zijn geen woningen gelegen op een afstand van minder dan 50 meter.

b. Bedrijfswoningen

In het plan is het op een tweetal plaatsen een bedrijfswoning toegestaan. De bouw van deze bedrijfswoningen is toegestaan op grond van het vigerende bestemmingsplan. Het zou onrechtvaardig zijn om bedrijven te beperken in hun bedrijfsvoering vanwege de bedrijfswoning. Tegelijkertijd is de gemeente zich ervan bewust dat voorkomen moet worden dat meer bewoners van bedrijfswoningen worden gehinderd, dan wel bedrijven worden beperkt in de bedrijfsvoering. Dit komt doordat in het kader van de vergunningverlening voor de activiteit milieu op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dan wel de melding op grond van het Activiteitenbesluit, een woning beperkingen kan opleveren voor de bedrijfsvoering van een naastgelegen bedrijf.

5.1.4 Aanpassen bedrijvenlijst

Het is mogelijk dat, door ontwikkelingen in de techniek, of het ontstaan van nieuwe industrieën, de Staat van Bedrijfsactiviteiten niet meer voldoet. Er is daarom een bevoegdheid opgenomen om bij omgevingsvergunning af te wijken van de bedrijvenlijst, indien daartoe aanleiding bestaat.