direct naar inhoud van 5.11 Archeologie
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

5.11 Archeologie

5.11.1 Algemeen

Ter implementatie van het Verdrag van Malta is op 1 september 2007 de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden. In deze wet is vastgelegd dat gemeenten in het kader van ruimtelijke ordening ook rekening dienen te houden met het archeologisch erfgoed.

5.11.2 Plangebied

De provincie Noord-Holland heeft in het kader van de Provinciale Cultuurnota Noord-Holland

2001-2004 de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland ontwikkeld. Naast

bescherming van objecten richt de provincie zich op de bescherming en ontwikkeling van

structuren en ensembles op grotere schaal, zoals bijzondere landschapstypen,

waterstaatswerken, defensielinies, etc. De Cultuurhistorische Waardenkaart geeft een

overzicht van de (inter)nationale, regionale en lokale cultuurhistorische waarden. De kaart

dient als basis bij de toetsing van gemeentelijke plannen op het gebied van cultuurhistorie.

Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart (CWK) van de provincie Noord-Holland zijn in het plangebied geen rijks- en provinciale monumenten aanwezig. Ook heeft het plangebied geen bijzondere archeologische verwachtingswaarde. Wel bevindt zich een tweetal gemeentelijke monumenten in het plangebied: Lutkemeerweg 149 en Lutkemeerweg 180. Bescherming van die monumenten geschiedt niet via het bestemmingsplan.

5.11.3 Conclusie

Archeologie vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkelingen.