direct naar inhoud van 5.2 Mobiliteit
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

5.2 Mobiliteit

5.2.1 Algemeen

In de huidige situatie zijn enkele bedrijven, boerderijen, woningen, een camperplaats, natuurgebied met recreatief medegebruik, een tankstation en uitvaartpark Westgaarde (bestaande uit een begraafplaats, crematorium, aula, uitvaartcentrum en een ParkCafé) aanwezig in de Lutkemeerpolder.

De voornaamste ontsluiting van deze woon- en werkfuncties en voorzieningen verloopt via de Etnastraat naar de Ookmeerweg (S106). Uitvaartpark Westgaarde heeft een eigen aansluiting op deze S106. De S106 vormt de verbinding naar de A9 (afslag 7 Badhoevedorp).

De Lutkemeerweg, die via de Osdorperweg in verbinding staat met de S106, ontsluit het gebied via de noordoostzijde. Vanwege een fysieke knip (paaltje) in de Lutkemeerweg is het voor autoverkeer echter niet mogelijk om zich te verplaatsen tussen de Etnastraat en Osdorperweg en bevindt zich op de Lutkemeerweg uitsluitend bestemmingsverkeer.

5.2.2 Verkeersintensiteiten

Ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan Lutkemeerpolder is door de gemeente Amsterdam verkeersonderzoek uitgevoerd (zie nr. 4, bijlage 1), waarbij gebruik is gemaakt van berekeningen met het lokale verkeersmodel Nieuw-West 2011. Berekeningen zijn uitgevoerd voor het modelbasisjaar 2008 en voor diverse toekomstjaren, voor zowel de referentiesituatie (= vigerend bestemmingsplan) als de situatie volgens het nieuwe bestemmingsplan.

In de modelberekeningen is voor de referentiesituatie uitgegaan van een volledige realisatie van het vigerende bestemmingsplan. Dit komt neer op in totaal 45 ha Schipholgebonden bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder, inclusief een hotel (5 ha) en voorzieningen (3.500 m2). Het totaal aantal arbeidsplaatsen betreft ruim 3.100 arbeidsplaatsen.

Deze ruimtelijke invulling is ook uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan, waarbij in het verkeersonderzoek aanvullend is uitgegaan van de realisatie van 10 extra woningen. Daarnaast is met het verkeersmodel een scenario doorgerekend met een lager aandeel Schipholgebondenheid (75%, in plaats van 100% volgens het vigerende bestemmingsplan).

Onderstaande tabel toont voor de wegvakken die voor de ontsluiting van de Lutkemeerpolder het meest van belang zijn, de verkeersintensiteiten op een gemiddelde weekdag (op een gemiddelde werkdag liggen de intensiteiten circa 10% hoger). Tevens zijn, op basis van extrapolatie, de intensiteiten bepaald voor een scenario met 0% Schipholgebondenheid (dit conform de actuele inzichten voor het bedrijventerrein).

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01_0016.jpg"

(* Bepaald op basis van extrapolatie van het verschil tussen de met het model doorgerekende scenario's met 100% en 75% Schipholgebondenheid.)

Tabel Verkeersintensiteit op gemiddelde weekdag.

De Etnastraat is de belangrijkste ontsluitingsweg van de Lutkemeerpolder. Als gevolg van de ontwikkeling van het bedrijventerrein conform het vigerende bestemmingsplan en overige autonome ontwikkelingen neemt de intensiteit toe van circa 1.750 motorvoertuigen/dag (mvt/dag) tot circa 8.000 mvt/dag (weekdag). Het merendeel van het verkeer van en naar het bedrijventerrein heeft een relatie met de A9. Dit vertaalt zich op de S106 tussen de Etnastraat en A9 in een toename van de verkeersintensiteit met maximaal 30% ten opzichte van 2008. Op de S106 noordelijk van de Etnastraat en op de S107 blijft de verkeersgroei beperkt tot maximaal 5% ten opzichte van 2008.


Het verkeersbeeld in de situatie waarbij de Lutkemeerpolder zich volgens het nieuwe bestemmingsplan (0% Schipholgebondenheid) ontwikkelt, verschilt slechts in beperkte mate van het verkeersbeeld in de referentiesituatie. De hoeveelheid verkeer van/naar het bedrijventerrein verschilt niet van de referentiesituatie, wat blijkt uit de gelijkblijvende intensiteit op de Etnastraat. Wel wijzigt de herkomst / bestemming van een deel van het verkeer van/naar het bedrijventerrein, als gevolg van de afname van de Schipholgebondenheid.


Als gevolg van de afname van de mate van Schipholgebondenheid (0% in nieuwe bestemmingsplan en 100% in referentie), is een deel van het verkeer niet langer gericht op A9 en Schiphol, maar op herkomsten en bestemmingen die noord(oost)elijk van het bedrijventerrein zijn gelegen. Hierdoor wordt het op de S106 noordelijk van de Etnastraat en op de S107 (De Alpen) wat drukker. Ten opzichte van de referentiesituatie gaat het bij 0% Schipholgebondenheid om een toename op de S106 Ookmeerweg (Baldwinstraat-De Alpen) van 3% (400 mvt/etmaal, weekdag) en om een toename van 7% (800 mvt/etmaal, weekdag) op de S107 De alpen (Ookmeerweg - La Meye). Op de S106 tussen de Etnastraat en A9 is juist sprake van een lichte afname van het verkeer (3% tot 5%) in het nieuwe bestemmingsplan (0% Schipholgebondenheid) ten opzichte van de referentie (100% Schipholgebondenheid).

5.2.3 Verkeersafwikkeling

Uit het verkeersonderzoek (zie nr. 4, bijlage 1) blijkt dat er in de huidige situatie (basisjaar 2008) problemen met de verkeersafwikkeling zijn op de Amsterdamse Baan (S106) in de richting van de A9 (avondspits) en op de A9 zelf. Ook op de Ookmeerweg (S106) ter hoogte van het uitvaartpark zijn er enkele wegvakken waar de verkeersafwikkeling onder druk staat. Hoewel het op de S106 als gevolg van de autonome ontwikkeling van onder andere het bedrijventerrein in de toekomst drukker wordt, verbetert de verkeersafwikkeling op de S106 richting de A9. De betere doorstroming is het gevolg van de nieuwe aansluiting van de S106 op de omgelegde A9. Ook de knelpunten in de verkeersdoorstroming op de A9 zijn in 2020 verleden tijd, dit als gevolg van de omlegging en uitbreiding van de A9. Het nieuwe bestemmingsplan voor de Lutkemeerpolder is conserverend en kent ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan niet of nauwelijks ontwikkelingen die extra verkeer genereren. Ten opzichte van de referentiesituatie in 2020 treden derhalve geen significante verschillen in de verkeersafwikkeling op.

Uit kruispuntberekeningen voor de avondspits in 2020 voor het kruispunt tussen de Etnastraat, de S106 (Opmeerweg) en de S107 (De Alpen) blijkt dat het kruispunt het verkeer in 2020 goed kan verwerken.

5.2.4 Parkeren

Parkeren in de Lutkemeerpolder vindt plaats op eigen terrein.

5.2.5 Openbaar vervoer

Een ruimtereservering op de Etnastraat voorziet in een mogelijke doortrekking van de tramlijn tot op het bedrijventerrein Lutkemeerpolder.

5.2.6 Langzaam verkeer

Fietsers in de Lutkemeerpolder hebben overwegend een eigen netwerk ter beschikking, gescheiden van gemotoriseerd verkeer.

5.2.7 Verkeersveiligheid

In de Lutkemeerpolder heeft tussen 2006 en 2010 een aantal verkeersongevallen plaatsgevonden. Op de kruising tussen Lutkemeerweg en Etnastraat is in deze periode één letselongeval geregistreerd. Op de kruising tussen Etnastraat en Fogostraat vond een ongeval plaats met uitsluitend materiële schade (UMS). Op de Ookmeerweg zijn tussen 2006 en 2010 30 verkeersongevallen geregistreerd, waarvan 25 UMS-ongevallen. In 2011 is er een dodelijk ongeval op de Ookmeerweg geregistreerd met als oorzaak de hoge snelheid. Bij de vormgeving van de infrastructuur in de Lutkemeerpolder wordt zoveel als mogelijk gescheiden infrastructuur voor gemotoriseerd en langzaam verkeer gerealiseerd, vormgegeven volgens de geldende ontwerprichtlijnen en het concept Duurzaam Veilig. Hiermee wordt een zo veilig mogelijke infrastructuur gerealiseerd. Doordat het nieuwe bestemmingsplan niet tot extra verkeer leidt ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan, heeft het nieuwe bestemmingsplan geen effect op de verkeersveiligheid.